Sydtsmahuis te Warns

Ligging Het Sydtsmahuis stond te Warns, gemeente Sķdwest-Frysl‚n.
Ontstaan Het "Sydtsmahuys" wordt voor het eerst in 1494 genoemd.
Geschiedenis Het Sydtsmahuys komen we voor het eerst tegen in 1494. De eigenaar behoort tot de Schieringers en is daarmee een tegenstander van de familie Galama, die tot de Vetkopers behoren. De familie Sydtsma behoorde tot de eigenerfde families, want in "de Nieuwe Tijd" worden verschillende eigenerfde families genoemd, die van hen afstammmen.
In bovengenoemd jaar is Jelmer Ottes eigenaar van het "Sydtsma huys in Warns" en het huis wordt dan belegerd door Douue Gaelis, zijn neef Otto Yges Galama en andere Vetkopers. Douwe was zelf eigenaar van de Galamastins in Warns. Bij aanvang van het beleg verbleef de vrouw van Jelmer op het huis, maar hijzelf was op dat moment in Sneek. Een leger Schieringers, waaronder Jelmer, zijn schoonvader Low Broerz Bonninga van de Bonningastins te LoŽnga, Bocke Harinxma van Sneek en Wybe Jarichz Jelkama proberen het huis te ontzetten, waarbij ook het blokhuis te Hemelum als steunpunt diende. Hoewel de Schieringers in de meerderheid waren, moesten ze het onderspit delven. Low Bonninga sneuvelde, Jelmer Ottis werd gewond gevangen genomen en Bocke Harinxma trok zich van Hemelum terug op Minne Hilles huis in Harich.
De vrouw van Jelmer weigert zich over te geven en wordt de hulp van van priesters en anderen ingeroepen om te bemiddelen in een verzoening. De gevangen worden vrijgelaten, maar Jelmer Ottes Sydtsma krijgt zijn huis niet terug. Deze komt nu in bezit van Douue Gaelis, die het verwoest.

Het Sydtsmahuis is waarschijnlijk snel herbouwd, want vier jaar later, in 1498, bij de slag bij Laaxum wordt van Warns in de beschrijving het volgende gezegd: "auf der andern seiten des grabens (de Potsloot) leg ein schon dorf, darin ein edlmanssitz".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!