Sytthiema State bij Poppenwier

Ligging Deze state lag op Marsherne 2 te Poppenwier, gemeente Súdwest-Fryslân.

Café en woonhuis op het stateterrein op 7 mei 2011

Ontstaan Onbekend.
Geschiedenis Sytthiema wordt hier opgenomen omdat het in de 15de eeuw (waarschijnlijk) adellijke bewoning kende. De naam wordt het eerst genoemd als familienaam Sytgama in 1462 en als toponiem toe Poppinghaweer in Sitthiema gued in 1480. In 1511 is sprake van een boer op Sytthiema, in 1543 van Sytzema guedt.
Volgens de Albada-genealogieën uit de 17de eeuw waren de Sytthiema's een belangrijke hoofdelingenfamilie in Poppingawier. De machtspositie van de Heslinga's alias Albada zou deels op hen teruggaan. Pibe Sytthiema te Poppingawier zou in het begin van de 15de eeuw met een His Albada zijn getrouwd. Zijn zoon Renick zou de stichter van de Onze Lieve Vrouwe-prebende te Poppingawier, later Albada-leen genoemd, zijn geweest. Via diens zuster Syts, gehuwd met Hette Bottez Heslinga, zou de collatie van dit leen aan de Albada's zijn gekomen; tevens zouden zij zich sindsdien naar Syts' moeder Albada zijn gaan noemen. Eén traditie suggereert zelfs dat ook de stins Albada-of-Douma, de woonstede van een tak van de Heslinga's, van de Sytthiema's afkomstig was.
Sommige elementen uit deze traditie blijken gegrond. Zo is van Hette Bottez inderdaad een echtgenote Syts bekend. Renick Pybaz Sytgama kennen we uit een oorkonde van 1461 over een geschil waarbij ook Hette Bottez betrokken was. In 1480 en 1511 blijken de familie Dekema uit Weidum en de Heslinga's gezamenlijk de voornaamste eigenaars van Sytthiema. Opmerkelijk is dat ook bij Dekema's de traditie leefde dat zij een voormoeder Albada hadden. Alles bijeen lijkt dit erop te wijzen dat Sytthiema inderdaad een in onbruik geraakt adellijk huis was.
Vanaf 1511 kennen we Sytthiema slechts als verpachte boerderij. In 1640 was jonker Pybo van Albada, die tevens familieaantekeningen naliet over de relatie tussen Albada's, Sytthiema's en Heslinga's, eigenaar van Sytthiema.
Interessant is de ligging van Sytthiema. Evenals de goederen Albada-of-Douma en Heslinga grensde het direct aan de dorpskom en vormde zo, samen met die goederen en het pastorieland één complex.

Eigenaren - ?Pibe Sytthiema,(1) getrouwd met ?His Albada, begin 15de eeuw. Zoon: Renick Pybaz Sytthiema; dochter:
- Syts ?Sytthiema, getrouwd met Hette Bottez Heslinga. Zoon:
- Botte Hettez, 1511 samen met Hetta Dekama eigenaar van Sytthiema

(1) De uit de genealogische traditie afkomstige relatie tussen Albada, Sytthiema, Dekema en Heslinga is hierna cursief aangegeven.
Als wapen Syttiema geven de genealogische handschriften: blauw met een gouden keper, vergezeld van boven van twee gouden rozen en beneden van een (zwaan-?) vogel van wit. JR, wapens achterin; Rietstap, Wapens.


Huidige doeleinden Op het terrein van de state staat anno 2011 (eet)café ‘De Trilker’.
Opengesteld Voor openingstijden van het eetcafé zie www.detrilker.nl
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009
Foto 1: de heer J. Leemburg