Taniaburg bij Leeuwarden

Ligging Dit kasteel stond ten noorden van Leeuwarden in de buurtschap Bilgaard.
Ontstaan Waarschijnlijk voor 1400.
Geschiedenis Het kasteel was in 1422 eigendom van Minno Tiessama alias Tania. In 1846 liep daar ter plaatse nog een waterlossing die Taniameer genoemd werd.

De Leeuwarder historicus Wopke Eekhoff schrijft over dit huis echter weinig meer dan het volgende: “Ook aan de westzijde van den stroom de Ee of de vaart naar Dockum ontstonden in deze eeuw de beginselen eener buurt of voorstad, welke wij onder den naam van Camstraburen kennen. Zij ontleende dezen naam van het adellijk geslacht Camstra, dat de meer noordelijk gelegene stins Taniaburg, nabij de Taniameer, op eene nog kenbare terp, te Bilgaard, toen Taniaburen genoemd, bewoonde. Hier, in de nabijheid der stad, stond dit geslacht van tijd tot tijd eenige erven ter bebouwing af, tegen zekere grondpacht, welke ook in opvolgende tijden aan zijne nakomelingen is betaald geworden.”

Het moet een erg welvarende buurt geweest zijn, want “Bilghaerdt” werd door de Hertog van Saksen voor een hoger bedrag aan “Jaertax” en “Renthen” aangeslagen dan het grote Camminghaburg en de daar omheem liggende “Cammynghabuer”.
In een aantekening in het eerste deel van zijn “Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” schrijft hij verder dat Peter Kampstra in een overeenkomst van 1481 spreekt over “dae gueden deer ik hab toe Bilgaerd”.

Sierck van Donia, zoon van Keimpe van Donia en Tjemck Sydsdr van Eminga, woonde met zijn vrouw Auck van Donia, dochter van Jan van Donia en Luts Herckesdr van Heslinga, op de Taniaburg. Sierck overlijdt in Groningen op 17 december 1581 en wordt begraven op Oldehove. Auck heeft drie dochters, Saeck, Tjemck en Beyts en zij vragen Dr. Sixtus Donia als curator (LWN W2 d.d. 30 maart 1643). Deze Sixtus had eerder de Taniaburg gekocht van hun moeder Auck.
Daarna komen we nog Epe van Bootsma tegen, zoon van Gabbe van Bootsma en Juliana Sloet, getrouwd met Frouck Sydsdr van Donia. Hij woont voor zijn huwelijk in Kollum (1635) en later op de Taniaburg. Hij sterft na 1663.

In 1650 werd de grondpacht van de huizen op Camstraburen betaald aan jhr. Goffe van Camstra te Minnertsga. (zie Klein Hermana)
Of Taniaburg toen nog bestond is niet bekend.
Bewoners 1422 Minno Tiessama
1481 Pieter Camstra
- 1581 Sierck van Donia, getrouwd met Auck van Donia
1581 Saeck, Tjemck en Beyts van Donia (dochters)
1581 Dr. Sixtus Donia
1650 Goffe van Camstra
- na 1663 Epe van Bootsma, getrouwd met Frouck Sydsdr van Donia
Huidige doeleinden Op het grondgebied van Taniaburg staat nu een groot deel van de woonwijk Bilgaard, van de stins is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” door W. Eekhoff, 1846