Themastins te Pingjum

Ligging Deze stins stond bij Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Rond 1450 leeft Taede, wiens familie in latere bronnen de naam Thema heeft gekregen. Deze Taede heeft twee zoons, die Sybeth Taedis en Ulbeth Taedis heten. Sybeth heeft waarschijnlijk de Themastins van zijn vader geërfd.
Er wordt gesproken over een sterk huis met grachten er omheen, terwijl Peter van Thabor, lekebroeder in het klooster Thabor, die een Kronyk van Friesland, lopende van 728 - 1527 schreef, heeft het over een "styns". Het huis was voorzien van dikke muren, een sterke ijzeren deur en bovenaan waren de tinnen. Hier bevond zich waarschijnlijk een weergang, want men kon er met stenen vanaf gooien.

In 1498 trekken de soldaten van de Vetkoper Tyerck Walta rond en dit roept veel angst op. Hierdoor vluchten veel rijke boeren uit Pingjum met hun kostbaarheden naar de Themastins. Zowel Sybeth als Ulbeth verblijven er dan ook. Als de soldaten bij de stins arriveren, blijkt de gracht te zijn drooggevallen, waardoor het de soldaten lukt om met een schutdak tot bij de muur te komen. Ze weten een zwakke plek in de muur te vinden (hier bevindt zich een blind venster) en hakken daar de muur door, waarna ze het zich daarachter bevindende bed van stro in brand steken. Hierdoor staat al snel de hele stins in brand. Via touwen worden eerst de kinderen naar beneden gelaten, en de soldaten laten hen gaan, nadat ze hen wel eerst van zilveren kostbaarheden hadden beroofd. Van de overige op de stins aanwezige personen komen er in totaal 23 mannen om: in de vlammen of door de spiezen en hellebaarden van de soldaten. Ook de Sybeth en Ulbeth sterven.
Deze uitgebreide beschrijving is interessant om twee redenen: hierdoor weten we hoe een omgrachte woontoren werd ingenomen en dat ook de stinsen de functie hadden als toevluchtsoord voor de omwonenden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!