Thomasmahuis in Leeuwarden

Ligging Dit huis stond in de Kleine Hoogstraat in Leeuwarden.
Ontstaan Het Thomasmahuis wordt voor het eerst in 1501 genoemd.
Geschiedenis Het 'Thomasma hws' was bezit van Ioreth Iantiama, die we voor het eerst rond 1458 tegen komen. De familie Iantiama bezat ook land buiten de stad Leeuwarden, 'Iantyama fien' (fenne), een naam die we vanaf 1464 tegen komen. Zoals hierboven vermeld komt hun huis pas in 1501 voor het eerst voor. De Janthiema's zaten evenals de Wiggama's en Heenthiama's in de stadsregering.
Ioreth of Jorryt is voor 1505 overleden en in dat jaar moeten zijn erfgenamen nog meebetalen aan de boete die door de hertog van Saksen aan Leeuwarden was opgelegd, wegens 'rebbelicheyt' van de stad. Deze Yorrit had in elk geval drie kinderen: Gercke Jorrits, die in 1531 lid van de raad was, heer Johannes, die in 1510 en 1515 prebendaris in de Oldehoofster kerk was en een dochter Lisck.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!