Tienkamp

Ligging Dit huis stond bij Zwartewegsend onder Tytsjerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
De buurtschap Zwartewegsend behoorde vroeger bij Rijperkerk (Ryptsjerk), maar valt nu grotendeels onder Tytsjerk. De Groningerstraatweg is nu de dorpsgrens.

Tekening van Tiekamp door J. Stellingwerf uit 1723

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer het huis precies gebouwd is, maar in 1723 stond het er al.
Geschiedenis Het is mij niet bekend wanneer dit buiten is gebouwd en ook niet wie het liet bouwen. Over de bewoners is eigenlijk ook weinig bekend, maar in 1723 was het huis eigendom van juffrouw Glinstra. Dit staat vermeld op de tekening die van het huis is bewaard gebleven van de hand van Jacob Stelingwerf. Deze afbeelding bevindt zich in het Fries Museum.
Voor 1855 was Tienkamp, evenals de buitens Hanenburg en Woelwijk, eigendom van de familie Ypeij-Ypey, die op Vijversburg woonde. Deze familie kocht in die tijd alle belangrijke gebouwen en grond rondom hun State Vijversburg op.

Waarschijnlijk is Tienkamp nog aanwezig in 1875, want dan verzoekt de weduwe Ypey-Looxma te Rijperkerk om een verklaring van de gemeente dat de langs Vijversburg, Tienkamp en Toutenburg staande bomen eigendom van de familie blijven (i.v.m. aanleg weg).
Wanneer Tienkamp is gesloopt is mij niet bekend.
Bewoners 1723 juffr. Glinstra
Huidige doeleinden Van dit huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
G.A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland
Goffe Jensma, "Tot aandenken aan mijne moeder"
Het Archief van Tresoar
Afb. 1: archief van de heer G. Mast