Tierxsmastins te Flansum bij Raerd

Ligging Deze stins stond in de buurschap Flansum bij Raerd, gemeente Sķdwest-Frysl‚n, maar de exacte locatie is (nog) niet bekend.
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins is niets bekend.
Geschiedenis Suffridus Petrus schreef in 1593 dat Joachim Hoppers moeder Rixt Feickes van Piersma was. Haar vader Feicke en haar grootvader Tarquinius (Tierck) waren stadsbestuurders in Sneek, haar overgrootvader was Aeltse Piersma. Tierck was getrouwd met Rixt Tierxma, een dochter van Douwe Sickes Tierxma, die eveneens in het stadsbestuur van Sneek zitting had. Het stamgoed van deze Piersma's lag in Rauwerd, waar ze in de kerk hun grafmonumenten hadden en waar in 1593 Piersma-stins (Piersmana arx) nog aanwezig was.

Ook de sate Tierxma, het stamgoed van de Tierxma's lag onder Rauwerd, namelijk op Flansum.

In 1511 werd onder Rauwerd Feyke Tiercksz als medeŽigenaar van een sate genoemd. In 1543 grensde land, gebruikt door Frederick to Persma aan een stukje pastorieland. In 1562 kocht dr. Joachim Hopper te Mechelen een rente uit en een aandeel in de beide sates Peersma en Tierxsma. Evenals zijn collega Viglius van Aytta kocht hij dus oud familiegoed aan. De ligging van de Piersma-stins en van Tierxsma is nog niet bekend.

Bewoners 1511 Feyke Tiercksz
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Frysl‚n". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009