Tjallema State te Hantumhuizen

Ligging Tjallema State lag ten noordoosten van Hantumhuizen, gem. Dongeradeel
Andere benaming Thiallama huse
Ontstaan De state is vermoedelijk in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Thiallama huse werd in 1432 voor het eerst genoemd. Als Tyalma goedt komt het in 1543 voor. In de vroege 15de eeuw was dit een adellijk huis. In de 16de eeuw waren de Tjallema's boeren en hun huis een gewone boerderij.
In 1423 wordt in een geschil tussen Remka Thiallama als vertegenwoordiger van zijn broer Doka en van de erven van Beyka Thiallama aan de ene en Jilt Poptsma uit Koterhuizen (zie Poutsma State te Wierum) aan de andere kant de laatstgenoemde in het gelijk gesteld. Ook Thiallama huse wordt daarbij genoemd.
Remka Tyallema toe Hontummahusen wordt opnieuw in 1434 genoemd. Hij is dan borg voor de Stad-Groninger edelman Ludolf Sickinghe. Egge van der IJlst (van Harinxma State te IJlst), inmiddels woonachtig in Dokkum, had Ludolf gevangengenomen vanwege een vordering op de stad Groningen. In 1434 geeft Egge de stad een quitantie voor de betaling van het betreffende bedrag. Vanwege dit publieke optreden van Remka is het waarschijnlijk dat Thiallamahuse een stins is geweest.
In 1511 was Tiallama waarschijnlijk een gewone boerderij, 50 pondemaat groot, eigendom van drie personen, onder wie de gebruiker. In 1543 was Tyalma goedt een rente aan de pastorie verschuldigd, maar inmiddels was deze rente vervreemd. In 1580 was Wilke Tiallama een der kerkvoogden; hij had in de roerige tijd van de Opstand olievaten en zilveren kelken van de kerk in bewaring genomen. In 1616 was Dirck Jans Tialma kerkvoogd. In 1698 was Tjallema ook als boerderij verdwenen. Het was samengevoegd met het naburige Rintjemastins.
Bewoners 1423, 1434 Remka Thiallama
1580 Wilke Tiallama
1616 Dirck Jans
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden, het terrein is nu weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis