Tjerksma State te Friens

Ligging Deze State stond in Friens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TJERKSMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 2 1/2 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten oosten van Rauwerd, 1/4 uur ten westen vanĀ Friens, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 20 bunders 21 vierkante roeden, worden in eigendom bezeten door den Heer R. baron van Breygel, woonachtig te 's Gravenhage

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851