Tjerksma State te Roordahuizum

Ligging Deze State stond in het gehucht Sienserburen, onder Roordahuizum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TJERKSMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 2 1/2 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten oosten van Rauwerd, 1/4 uur ten westen vanĀ Friens, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 20 bunders 21 vierkante roeden, worden in eigendom bezeten door den Heer R. baron van Breygel, woonachtig te 's Gravenhage

Door de heer S.A. Schoustra werd ik gewezen op een artikel in "De Vrije Fries" uit 1859 over een drinkhoorn, dir dan in bezit is van Mr. H.W. de Blocq van Scheltinga, die op den huize Oranjewoud woont. Op die hoorn staat het volgende: "Heer Dirck, Pastoer, Heer Kempo, Vicarius, Abba Boitsma, Siurdt Tiepma, Jorrit Tiercksma, Jancke Jacobs, Epe Broerszoen, Fouden, hebben desen hoern van nijs laten reparreren thoe behorende den Patroen van Rordahusum, Anno 1561".
We komen hierop dus de naam Jorrit Tiercksma tegen met ook zijn wapen: een zwaan met een ring om de hals. Dit is het wapen van de familie Wiarda te Goutum.

In de 2e helft van de 15e eeuw komen we Doitze Tjallings Wiarda, die in 1498 overleden is tegen. Hij trouwt met Mints Gerbrandasdr. Aytta en ze krijgen een Bocke Doitzes Wiarda. Deze Bocke trouwt met Riem Lieuwes Tjepma en ze krijgen o.a. een zoon Jorrit Bockes Wiarda van Roordahuizum. Deze Jorrit komen we in in 1543 in het Beneficiaalboek tegen als Jorrit Bockes zoon en gebruiker en eigenaar van deze Tjerksma State.
Hoe de Tjerksma State in bezit gekomen is van de familie Wiarda is onduidelijk; in elk geval heeft Jorrit Bockes zich vernoemd naar zijn bezit en zo komen we hem tegen op de hierboven genoemde drinkhoorn als Jorrit Tjerksma.

De Tjerksma State stond ten westen van Friens in het gehucht Sienserburen, op weinige roeden afstand van de grens van Rauwerd, aan de noordzijde van en onmiddelijk aan den straatweg naar Sneek. Sienserburen hoort echter onder Roordahuizum (daarom heb ik de State ook onder deze plaats geplaatst).
Jorrit Bockes trouwt twee keer, eerst met Catharina Hettesdr. Jelgersma en na haar overlijden met Fed Haringsdr. Ringia of Rinia. Uit zijn tweede huwelijk wordt een zoon geboren, Bocke Jorrits Wiarda. Bocke trouwt in 1570 met Wyts Gysbertsdr Domia Ysera en uit dit huwelijk worden in elk geval twee zoons en twee dochters geboren. Alleen van dochter Fedt Bockesdr. Wiarda is bekend dat ze trouwt en kinderen krijgt. Voor 1587 trouwt ze namelijk met Jochem Hoppers, die secretaris van Wijmbritseradeel is, en door dit huwelijk komt de State in bezit van de familie Hoppers.
Jochem sterft in 1604 en zijn weduwe blijft eigenaresse van Tjerksma State. Dit blijkt ook uit het stemkohier van 1640. Fedt is eigenaresse en de State wordt bewoond door haar zoon Jochem Hoppers of Hopperus.
Bewoners - 1498 Doitze Tjallings Wiarda
Bocke Doitzes Wiarda, getrouwd met Riem Lieuwes Tjepma
1543 Jorrit Bockes Wiarda
Bocke Jorrits Wiarda, getrouwd met Wyts Gysbertsdr Domia Ysera
- 1649 Fedt Bockesdr. Wiarda, getrouwd met Jochem Hoppers
Jochem Hoppers of Hopperus
ca 1860 R. baron van Breugel
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851 Dr. W.W. Buma, De oude Friesche Drinkhoorn van den Patroon van Roordahuizum, 1859, blz. 65-77