Tjessinga State te Minnertsga

Ligging De Tjessinga State stond rechts van de weg van Minnertsga naar Tzummarum, gemeente Het Bildt. Net vr een hoge terp ligt het met bomen omzoomde terrein waar de State heeft gestaan.
Ontstaan Deze State werd mogelijk in de 15e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Hoewel dit een groot huis geweest moet zijn, is er erg weinig over de historie bekend. Het is onduidelijk hoe de State aan zijn naam komt. Zoals verderop vermeld gaat erfdochter Magdalena zich Tjessinga noemen. Had de State toen al die naam of heeft de State door haar deze naam gekregen?
In 1543 wordt hier, als westelijke naastleger van de pastorie, een Hermana genoemd.

Op zeker moment is het huis eigendom van Prof. Dr. Sybrandus Lubbertus, hoogleraar Godgeleerdheid Universiteit Franeker. Dat zal rond 1500 geweest zijn. Zijn dochter Magdalena die zich Tjessinga ging noemen, en gehuwd was met Otto van Wigara van Terzool, erfde de state van haar vader.
In 1640 waren de erven Wigara/Tjessinga eigenaren.
In 1700 wordt een heer Diest als eigenaar vermeld en in 1728 overste Hamerster. Daarmee zijn de uiterst schrale bronnen opgedroogd.
De tekening die van deze state de ronde doet van de hand van Johannes Stellingwerf is in feite van Klein Hermana. Het later in een ander handschrift aangevulde onderschrift van de originele tekening is fout.
Bewoners rond 1500 Prof. Dr. Sybrandus Lubbertus
Magdalena van Tjessinga, getrouwd met Otto van Wigara van Terzool
1640 erven Wigara/Tjessinga
1700 heer Diest
1728 overste Hamerster
Huidige doeleinden Het vroegere terrein waarop de State gestaan heeft is nog te herkennen als een door bomen omzoomd terrein.
Opengesteld Ik weet niet of dit terrein toegankelijk is.
Foto's
Bronnen Tekst: Uit het Archief van J. Leemburg