Tyaerds State te Tolsum bij Tzum

Ligging Deze state en stins stonden in de buurschap Tolsum onder Tzum, gemeente Franekeradeel; vermoedelijk op het terrein van het huidige Slachtedijk 6.

Andere benaming De Kleine Goudberg (?)
Ontstaan De state en stins worden reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis De naam van de buurschap Tolsum komt reeds in 944 als Tollesheim voor. In 1406 worden te Tolsum twee rechtvoerende staten genoemd: één was Tyaerds statha by dae stinze. Onder de rechters vanwege de gecombineerde cluster Tolsum/Tzum was in 1429 sprake van Broutich in Herum. De Herema's hadden in 1429 dus vrij zeker een state in Tolsum.
In 1511 was dat zeker het geval. Tolsum telde toen namelijk drie sates, waarvan er één, de Kleine Goudberg (FC35), aan de familie Herema behoorde. Omdat deze sate niet bij de andere twee sates op de terp - naar ik aanneem dae buren - lag, maar strategisch aan de Slachtedijk, zou dit Tyaerds state "bij de stins" geweest kunnen zijn.
Na 1406 wordt een stins te Tolsum niet meer genoemd. Na 1511 treffen we hier ook geen adellijke bewoning aan. In 1511, 1514, 1640 en 1700 waren alle drie de sates verpacht.

Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009