Tyaertzastins te Midlum

Ligging Deze stins stond te Midlum, gemeente Harlingen (v/h Franekeradeel).

Ontstaan De stins wordt al in 1356 vermeld.
Geschiedenis De bewoner van Tyaertza werd al in 1356 genoemd als getuige voor zijn buurman op Sibada. Ook in de rechtsomgang draaide de state mee.* Aan het goed was - evenals aan de naburige stinzen Gratinga te Hitsum en Sickema te Herbayum** - het collatierecht op een prebende in de parochiekerk verbonden. De bewoner Abbe Remmersma komt in 1505 als edelman in Franekeradeel voor. De precieze ligging van Tyaertza is niet helemaal duidelijk.

* Zie ook: Eelsma te Sexbierum.
** Zie Gratinga te Hitsum en Sickema te Herbayum. Ook bij de rechtvoerende state Feddinga onder Midlum behoorde de collatie van een prebende in Midlum.

Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009