Ublema State te Teerns

Ligging De Ublema State stond ten noordwesten van Teerns, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze state is gebouwd.
Geschiedenis In de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden’ is vermeld: “Teerns, een klein en nieuw Dorp, [...,] zynde de Kerk hier gebouwd door de Familie der Ublema’s, welke hier de eigenerfden zyn. [...] Ten Zuiden van Teerns legt Auckema State: van dit geslagt overleed in 1510 zekere Auk Pieters, die getrouwd was met Kempo Donia.

Gezien de opgegeven ligging van de state en de in verhouding hoge aanslag in de Floreenheffing van 1700 moet Ublema State stem 4 hebben gehad. In het stemkohier van 1640 is stem 4 eigendom van “juffr. Imck van Decama, wed. van Botnia” en wordt dan gebruikt door Jan Tonis.
In 1700 is “de ed. hr. jr. Duco Gerrolt van Burmania” als eigenaar vermeld in het floreenkohier. Gebruiker is dan Douwe Jacobs. Overigens was jonker Duco toen ook eigenaar van de boerderijen met stemmen 1, 2 en 6 (Auckama State) onder dit dorp.

Ublema State wordt niet vermeld op de kaart van Eekhoff van omstreeks 1850. Zelfs niet met het icoontje voor “vernietigde edele state”. Toen was de state dus al zó lang geleden gesloopt dat zelfs een historicus als Wopke Eekhoff niet precies wist waar het huis gestaan heeft.
Bewoners 1700 Duco Gerrolt van Burmania
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn afbeeldingen van de State bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Ljouwerteradiel" door dr. G. Abma, 1984
“Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden”
website Historisch Centrum Leeuwarden