Unia State te Stiens

Ligging De Unia State stond ten zuidoosten van Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, aan de Uniawei.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer Unia State gebouwd is.
Geschiedenis Dit huis stond op de plek waar vroeger de Gereformeerde Kerk stond. Het werd bewoond door de familie Unia, maar verder is er weinig van bekend. In het stemkohier van 1640 wordt als eigenaar vermeld “de secr. Aysma” terwijl Griet Unia de gebruiker is. In 1700 is het 87 pondemaat grote goed eigendom van de bijzitter Aucke Auckes die zelf bewoner en gebuiker is.
De state moet voor 1870 zijn afgebroken.
Bewoners familie Unia
1640 "de secr. Aysma" (gebruiker: Griet Unia)
1700 Aucke Auckes
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van de state bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
”Ljouwerteradiel” door G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân”, J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002
“De historie gaat door het eigen dorp”, A. Algra
Archief Jan Leemburg