Uniastins op Franjumerburen bij Marssum

Ligging
Andere benaming Oenyastins
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Keimpe Unia te Wirdum heeft meerdere zonen, en één daarvan was Feye off Feicke Kempes Unia: "houelingh tot Marssum; deese Feicke heeft syn stins gehadt op Freniumerbuyren, de staten van Unia toebehorende alsnu jr. Oene Andries van Albada in den dorpe Marssum". Dit werd opgetekend in de 17e eeuw door Josias Rispens.
In het Zwanenboek van 1529 staat dat de eigendom van de state en de zwanenjacht van Oenya goet te Marssum vererfde van "Kempo Oenya voert op Fey Oenya ende voert op Sitthie, syn zwager". De genoemde Sitthie is Sythye Sythyes Frivelsma, die getrouwd was met Jel Unia.

Ook is er een vermelding uit 1511 bewaard gebleven, waaruit blijkt dat Feye Unye ook al op Unia woonde en dat het huis eigendom is van hem en van zijn broer Sybrandt. Feya Oenya komen we verder tegen als getuige in 1510 bij het opstellen van het testament van zijn dorpsgenoot Sasker Heringa op Aesgema state.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!