Uniastins in Leeuwarden

Ligging Deze stins stond in Leeuwarden bij de Uniabuurt.
Ontstaan Deze stins komt in elk geval in 1492 voor.
Geschiedenis Deze stadsstins was strategisch belangrijk en bezit van de familie Unia van Wirdum. Er zijn vrij veel oorkonden en kronieken bewaard gebleven waarin de stins voorkomt. ondanks dat is de precieze ligging niet bekend en weten we niet meer dan dat het bij de Uniabuurt heeft gestaan.
Worp Unia en zijn zwager Rienck Burmania stellen 'van offte wt onsen huusen gelegen in Lewerden' in 1492 hun huizen open voor de Groningers en verklaren dat zij de stad Groningen geen schade zullen berokkenen. Hieruit blijkt wel dat het huis van militair belang was. Uit de beschrijvingen blijkt ook dat het een omgrachting had.

Van oorsprong lag de Uniabuurt buiten de stad en kwam pas bij de stadsuitbreiding in de 15e eeuw binnen de stad te liggen, wat waarschijnlijk ook voor deze stins gegolden zal hebben.
In 1515 vond er een gevecht om het huis plaats, maar werd als ik het goed interpreteer (KBR) toen niet ingenomen. De structuur van het huis: een kelderverdieping met een stenen overwelving, maakte het goed verdedigbaar. Later werd het wel ingenomen en vroeg de familie Unia in 1547 om schadevergoeding van de stad voor de inneming en beschadiging van het huis, maar dit was tevergeefs.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!