Wallemastins te Folsgare

Ligging Deze State stond bij Folsgare, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt waarschijnlijk in 1496 en 1498 genoemd.
Andere benaming Bocka Ygama bolwerck, Bocke Yges huys, Walma
Geschiedenis In 1496 komen we een Bocka Ygama van Folsgare tegen. Er werd in dat jaar een verbond met Groningen gesloten en hij sloot zich daar bij aan. Hij mocht daarbij blijkbaar niet meer in het bezit zijn van een versterkt huis, want hij belooft 'dat ik het bolwerk zelf zal slechten en de ijzeren deur uit zijn hengsels zal nemen'. Twee jaar later blijkt er nog steeds een stins te staan, want in 1498 komen er soldaten uit Bolsward naar 'Bocke Yges huys toe Folsgaera, en als sy dat huys niet mochten winnen, soo staecken sy daer vier huysen an den brandt, ende toegen weder in Boolsuert'.
In 1511 komen we een Epa Ighaz tegen als eigenaar. Door het combineren van gegevens vermoedt de heer P.N. Noomen dat deze stins overeenkomt met Wallema. In 1511 wordt gesproken over een grootte van 80 pm en moest er 32 fl. worden betaald; daarnaast de belendingen 'myt die westereynd an die Myoldick; die oestereynd lecht an die grote Reen'. Wallema is in 1640 64 pm groot en in 1700 90 pm en in dat jaar moet er 31-14-0 fl. aan belasting betaald worden; en als belending: 'de Melledyck ten westen'.
Tot slot wordt in 1511 gesproken van: 'saetland leggende om ende om op ende an Epes vors. stins graft'.
Waarschijnlijk is de stins toch al erg snel in verval geraakt en mogelijk ook afgebroken, want de bewoners en eigenaars in de rest van de 16e en 17e eeuw behoorden niet to de adel.
Tot slot is vermeldenswaardig, dat op de kaart van Schotanus uit 1718 aan de oostzijde van het erf van Walma een stinswier aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!