Walta State

Ligging De Walta state heeft te Bozum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel, gestaan.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723

Andere benaming Waltastins
Ontstaan De State wordt voor het eerst in 1540 genoemd.
Geschiedenis In 1540 overleed Pier Ypes Walta op de Waltastins te Bozum. Hij was ook eigenaar van de Unia stins te Leeuwarden, maar omdat Pier zich had aangesloten bij de Geldersen die met de Vetkopers meevochten, werd hem door Karel V deze Uniastins afgenomen en aan de stad geschonken. Pier, die ook bekend staat als Pier Ypes tho Bosum en zijn vrouw Bauck Worps van Unia, afkomstig uit Beers, zijn beide in de kerk van Bozum begraven. Een zilveren kelk waarin hun namen gegraveerd zijn is bewaard gebleven.

De "Tegenwoordige Staat van Friesland" uit ca. 1780 meldt al: "Voor niet veele jaren had men hier nog de State Walta". Het huis is er dan dus niet meer.
In "Baerderadiel, in geakunde" staat vermeld dat Walta in 1839 gesloopt is, maar mogelijk is dat dan de boerderij geweest.
Bewoners - 1540 Pier Ypes Walta
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1780
Aantekeningen van J. Leemburg uit diverse publicaties
Afb. 1: Uit het archief van J. Leemburg