Wattema State bij Ee

Ligging Wattema State lag onder Ee, gemeente Dongeradeel, maar het is niet bekend waar precies.
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de state is niets bekend.
Geschiedenis De precieze familieverhoudingen binnen de familie Wattema in Ee zijn nog niet bekend. Interessant is dat de Wattema's zowel met "grote" hoofdelingen, als met minder aanzienlijke edellieden nauwe verwantschapsbetrekkingen onderhielden.
In 1491 worden Hessel en Rydske Wattema vermeldals 'gebroeders en hoefftlingen toe Ee'. In 1511 gebruikte Jeltie Watema met haar kinderen 25 pondemaat eigen land in Ee. (*1) In 1533 maakte Anna Wattema, afkomstig uit Ee en non in het klooster Siegerswoude, haar testament. Haar verwanten Wytthye Camminga en Ritscke Boelema benoemde zij tot erfgenamen. Haar erfenis bestond ondermeer uit een deel van Wattema saete in Ee. De familie komt in 1578 nog voor als Wattingha (Personele impositie). De Wattinga's woonden toen reeds in Kollum.
In 1597 komen Riverdt en Rinnert Petersz voor die 'Toe Watma' heten, naar de plaats waar zij wonen.
In de late 16de en 17de eeuw komt de sate toe Watma nog geregeld in de archiefstukken voor. De precieze genealogie, de juiste localisatie van het goed en een mogelijke relatie met één van de naamloze stinswieren in Ee is nog niet vastgesteld.
De kaarten van Schotanus en Eekhoff kennen geen Watma onder Ee.

(*1) Syoelck Jeltie Watema dochter trok in 1511 een rente van fl. 3-7-0 uit Syptsma te Aalsum.
Bewoners
Huidige doeleinden Onbekend
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis