Wiggamastins in Leeuwarden

Ligging Deze stins stond in Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1399 genoemd.
Andere benaming Wynema stins
Geschiedenis De familie Wigghema met hun bijbehorende 'huze of husinge' komen we in 1399 al tegen. Bijna zestig jaar later, in 1458, is sprak van de 'Wiggama stens' en tevens van de 'Wiggama kampen', die buiten de stad gelegen zijn.
Elcke Wigghema is in 1399 schout van Leeuwarden en hij wordt door hertog Albrecht bevestigt 'in zijn goede, husinge ende erfnisse', waaruit hij met zijn vrouw en kinderen door Hessel Ydsinge verdreven was. In 1422 komen we dan een Jelteke Wiggama tegen, die dan samen met Take en Peter Cammingha het verbond met de Schieringers bezegelt. De familie behoorde dus tot de Vetkopers. In 1433 krijgt het Sint-Anthony Gasthuis enkele huissteden, die naast 'Jelteko Wigghama steyd' stonden. Jelteko blijkt in 1436 schepen te zijn.
In 1457 komen we een Gherliff Wigghama tegen, die volgens Eekhoff een zoon van Elcke was. in dat jaar vermaakt hij een huisstede, dat belendde aan Sint-Anthoon, dus het Sint-Anthony Gasthuis, dat dan door Jarich Joenkis met de omschrijving 'een steed bij de stenen brug bij Oldehove' verkocht wordt aan het Gasthuis.

Bij deze stins komen we de vermelding 'bij de Brol' tegen.
Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!