Winia State en stinswier te Jouswier

Ligging Winia State lag onder Jouswier, gemeente Dongeradeel.

De boerderij Winia op het stateterrein in april 2010

Andere benamingen 't Hoog, Marhiem
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/state is niets bekend.
Geschiedenis De wier op 't Hoog van Winia bij Klein-Medhuizen (Jouswier FC2, SC2)
Op de kaart van Schotanus van 1718 wordt ten noorden van Kleyn Medhuysen een wier aangegeven. Op de kaart van Eekhoff wordt de locatie het Hoog genoemd, op de Topografische kaart is sprake van Marhiem. Uit de floreenadministratie blijkt dat Marhiem/het Hoog op land van Winia-sate lag en zelfs het enige huis op deze sate was.
In 1511 was Wynie eigendom van Tieth van Meckema. De eigendoms-geschiedenis zal aanvankelijk parallel gelopen zijn met die van Eernsma. Aan het einde van de 16de eeuw, toen Pibo van Meckema Eernsma kreeg en zijn broer Julius van Meckema Winia, ging de vererving een andere kant op. In 1640 waren ondermeer de kinderen van wijlen Willem thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg eigenaars. De laatste had als ouders George Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Siouck van Meckema, een zuster van genoemde Julius van Meckema.
In 1664 werd Winia als "edele state" bij Klein-Medhuysen aangegeven.
Bewoners - Tieth Meckema, 1511 tevens eigenares van Eernsma
- Pibo Meckema alias Eernsma, gehuwd met Siouck Tiaerda. Zoon:
- Feye van Meckema, trouwde (1) Ebel van Unia en (2) Frau Heemstra. Zoon:
- Julius Meckema
- kinderen van wijlen Willem van Schwartzenberg, 1640
Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij, de stinswier is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg