Winiahuis te Pingjum

Ligging Het Winiahuis stond bij Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Wpkemahuis
Ontstaan Deze stins bestond waarschijnlijk al in de 15e eeuw.
Geschiedenis In 1546 komen we de erfgenamen tegen van Eede en Tiaerd Wynia, die vele landerijen hebben geërfd en daarmee belangrijke landeigenaren zijn in Pingjum. Door Van der Meer wordt Ede Wynia geïdentificeerd als Ede Vpckesz. Deze edelman wordt in 1505 genoemd als één van de edellieden in Wonseradeel, wonende in de buurt van Pingjum.
Deze Eede Wpkema komen we al eerder tegen en wel in 1496, als hij samen met de andere hoofdelingen van Westergo met Groningen een verdrag ondertekent.

De eigenaar van Rommertha state te Pingjum, Baucke Rommertha, laat in 1594 aan zijn dochter Sets onder andere "Wynnia terp toe Pinghum gelegen voor Winia huys aldaer" na. Waarschijnlijk was dit huis in de 15e eeuw een hoofdelingenhuis geweest.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!