Wobbema State te Driezum

Ligging Deze State stond bij Driezum, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Wobbema komen we voor het eerst in de 15e eeuw tegen.
Andere benaming Wobba gued, Wobme weyde en Wobbema, Wobbema staede, in de Weyde
Geschiedenis Wobbema en Halbada vormden oorspronkelijk n geheel, wat tot in de 16e eeuw voortduurde.
In 1404 komen we Feya Halbada tegen als eigenaar. Hij bezegelde in dat jaar als getuige een oorkonde over Bauwerda stins in Holwerd. Tegen het einde van de 15e eeuw is het goed in bezit van Wobbe Gerlofs Gherlfsma alias Wobbema. Hij had Wobbema en Halbada gerft van zijn moeder, die nog Halbada heette.
In 1474 wordt Wobbe door de Vetkopers gevangen gezet op de Grovestins in Engelum. Door ruil komt hij weer vrij en we komen hem daarna tot 1492 in de archieven tegen.

In 1505 blijkt zijn zoon Syds Wobbes eigenaar te zijn. Hij sterft kinderloos voor 1540 en zijn bezittingen vererven dan op de kinderen van zijn halfbroer Wybren Roorda van Genum. Deze kinderen wonnen niet zelf op Wobbema en Halbada, maar verhuren ze.
Syds Tiaerda uit Rinsumageest blijkt in 1540 deels eigenaar geweest te zijn. In zijn testament uit dat jaar wordt Wobbema genoemd: "welcke twe goeden voertyts een sate is gewest ende doe ter tyt genoemt worde "Halbaede" ende van [...] sommigen Wobme, ende daeraf so wortet een goed genoemt 'in Wobme weyde'".
Wobbema wordt in de loop van de 16e eeuw een pachtgoed, terwijl er dan al lang niet meer van een stins melding wordt gemaakt.
Bewoners
Huidige doeleinden De boerderij Wobbema ligt naast Halbada op de vruchtbare kleistrook langs de Ee. Dit vormt het oudste deel van Driesum.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!