Wobbemastins te Schingen

Ligging De Wobbemastins stond te Schingen, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming Emingastins, Wobbingen (1511), Wobbinga staeten (1543)
Ontstaan Deze stins is waarschijnlijk pas in de 16e eeuw ontstaan als zaalstins.
Geschiedenis Het lijkt er op dat de Wobbemastins pas in de 16e eeuw een adellijk aanzien kreeg: In 1496 komen we geen Wobbema tegen, die zich aansloot bij het verbond van Westergo met de stad Groningen, maar namens de "meente op de Schyngen" was dit de hoofdeling Renick Aggaz (Herema) uit het aangrenzende Zweins.
In 1511 komen we als pachter de boer Symon Wobbingen en de eigenaar is dan Otto Pietersz, wonende op de Albadastins te GoŽnga, eigendom van zijn vrouw Jel Renicks Albada.
Otto en Jel krijgen een dochter Anna Albada. Zij trouwt twee keer: eerst met Douwe Douwema te Irnsum en na zijn dood met Haring Takes van Glins uit Dronrijp.

Haring, een broer van Douwe Glins, die op de Hobbema State in Dronrijp woont, gaat samen met zijn vrouw Anna op de Wobbemastins wonen. Dit wordt in 1543 bevestig, als hij genoemd wordt als eigenaar van land in Wobbinga staeten. Vier jaar later koopt hij de rechten, die Simon Wobbinga (al vermeld in 1511) nog op de stins heeft, af. Tenslotte komen we hem in 1554 nog tegen als hij optreedt als dorpsvolmacht van Schingen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!