Wobbinga State te Weidum

Ligging De Wobbinga State lag een stukje ten noorden van Weidum in het veld, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel.
Andere benaming Wobbema State
Ontstaan Een stins met de naam Wobbinga komen we voor het eerst in 1347 tegen.
Geschiedenis Op deze stins moet Wibrandus Wobbinga, 15e abt van het klooster Lidlum (van 1347 tot 1351) geboren zijn. De stins behoorde destijds toe aan dit klooster. Onder het bewind van abt Thetardus (1386-1422) is deze uithof door de Schieringer edelman Sikke Sjaerda zwaar beschadigd. Abt Thetardus had nl. een stins gebouwd op Miedum onder Tzum, zeer tegen de zin van de Sjaerdema’s, die geen versterkte huizen naast hun bezit wilden hebben van dit machtige klooster dat in de Vetkoperse partij duchtig meevocht in de onderlinge twisten. Uit wraak werd in 1389 het klooster geplunderd en in brand gestoken en met een aantal uithoven van dit klooster ging het net zo. Ook Wobbinga State moest dit lot ondergaan. In de 18e eeuw is het goed in gedeelten verkocht, terwijl de stinswier later is afgegraven.
Bewoners 1347 - 1351 Wibrandus Wobbinga, 15e abt van het klooster Lidlum
1386 - 1422 abt Thetardus
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend of de plaats waar deze State gestaan heeft nog aanwijsbaar is.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy