Woelwijk

Ligging Dit huis stond aan de Zwartewegsend te Tietjerk, gemeente Tietsjerksteradiel.
Andere benaming Woelwijck
Ontstaan Wanneer het huis gebouwd werd, is niet bekend. De oudst bekende vermelding dateert van 1756.
Geschiedenis De gegevens over Woelwijk zijn nogal beperkt. Doordat het huis meerdere keren te koop werd aangeboden, kunnen we iets te weten komen over dit huis.
In het begin van de 18e eeuw was het huis eigendom van de familie Glinstra. In 1887 werd een grafsteen ontdekt in de kerk te Tietjerk gevonden, met daarop "Yeske v. Glinstra, dochter van Hector v. Gl. op Woelwijck overl. 1743".

Zo weten we dat het huis op 3 april 1756 verkocht werd. Door wie is mij niet bekend.
Ook op 30 september 1772 staat de buitenplaats Woelwijk te koop en vervolgens op 4 mei 1773 opnieuw. In 1773 weten we wat meer: het huis beschikte over een lindenallée en was daarvoor bewoond geweest door wijlen deurwaarder Adema.
Tussen 1789 en 1811 beleefde Nederland de Franse Tijd. In die periode werd het eerst bewoond door Albert Rinnerts van der Bij en daarna vanaf 6 februari 1808 door Servaas van den Berg. Servaas was keurmeester van paarden en na zijn dood wordt het huis door zijn erfgenamen verkocht op 15 augustus 1812.

Het "buiten" Woelwijk te Tietjerk staat op een oude kadasterkaart ingetekend ten zuiden van het landgoed Vijversburg.
De situering was tussen Toutenburg en Hanenburg in, maar dan aan de overkant van de weg, aan de westkant ten zuiden van het Bos van Ypeij.
Het buiten moet afgebroken zijn voor 1855, evenals de buitens Hanenburg en Tienkamp, want het land waarop ze hebben gestaan was in dat jaar eigendom van de familie Looxma-Ypeij, die op Vijversburg woonde.
Bewoners 18e eeuw familie Glinstra
Hector van Glinstra
- 1743 Yeske v. Glinstra
1772 - 1773 deurwaarder Adema
- 1808 Albert Rinnerts van der Bij
1808 - 1812 Servaas van den Berg
1855 familie Looxma-Ypeij
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J. van der Zwaag
"Wandelingen van mijnen Oud-oom den Opzigter, door een gedeelte van Friesland", 1841, W. Eekhoff
Spahr en Ypma, Tietsjerksteradiel
G.A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland
Goffe Jensma, "Tot aandenken aan mijne moeder"