Wolsmastins te Ouwsterhaule

Ligging Deze stins stond te Ouwsterhaule, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins komen we voor het eerst in de 16e eeuw tegen, terwijl we de familie Wolsma al vanaf 1480 genoemd zien.
Geschiedenis In 1480 komen we een oorkonde tegen van het Haskerconvent, waarin land in Haskermeden geruild wordt voor land in Haskerveld. En van de zegelaars is Folkert Wolsin of Folkard Wylsoen. De goederen in deze ruil bevinden zich in de streek die direct aan Ouwsterhaule grenst.
Van een stins wordt dan geen melding gemaakt. Een "groet steenhuys of stens" komen we samen met de familie Wolsma pas in de 16de eeuw tegen. Van mr. Minne Broersma is een brief bewaard gebleven van rond 1570, waarin hij vertelt, dat zijn moeder een achterkleindochter was van Folkert Wolsz of Wolsma. En ook dat het steenhuis van deze familie te Ouwsterhaule een belangrijke versterking was: "een seer groet steenhuys op haer saeten ende landen, van welcken stens ick anno '53 den muyren noch hebbe gesien, ende heeft 't zelve met yseren doeren geweest, staende toe middel in 't gae, [...] ende is 't zelve stens het machtichste, hoochste ende starckste geacht geweest in den geheele Sevenwolden, soe dat men van oldts secht op 't zelve stens gebrocht ende bewaert toe syn Saenwaldma bosse".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!