Wopckema State te Oosternijkerk

Ligging Wopckema lag op Jaringahuizen ten noordoosten van Oosternijkerk, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Het ontstaan van de state is niet bekend.
Geschiedenis Naast Sioorda werd op Jaringahuizen geen andere stins genoemd. Toch was Jaringahuizen van belang, in 1415 voor de positie van de aanzienlijke hoofdeling Popke Ó Teerns, rond 1472 voor die van de familie Holdinga. Tegelijk blijkt dat Sioorda geen ge´soleerde stins in het nieuwland langs de Paesens was, maar de kern van een aparte terpbuurschap Jaringahuizen, waarvan aanleg van de terp in de 11de eeuw wordt gedateerd.
Ten noordwesten van Sioorda lag in 1832 nog een boerderij FC21, die in 1850 verdwenen was. In 1415 gaf Popke Doyngha/Tjessinga/Ó Teerns zijn goed to Jaringhahusym bij een grondruil aan het klooster Klaarkamp.(*1) Popke Ó Teerns was een belangrijke hoofdeling met bezit in verschillende plaatsen in Oostergo; in 1422 ondertekende hij als Schieringer het Grote Verbond met de Vetkopers. Later blijkt de sate FC21 het enige kloostergoed van Klaarkamp/Sion onder Oosternijkerk te zijn met ongeveer de grootte van Popkes goed (resp. 43 en 47 pondemaat); Jaringahuizen is dus de terpengroep bij Sioorda.

Dat wordt extra bevestigd in 1472. Toen maakte Tiemck Meckema, weduwe van Gabbe Holdinga, haar testament. Zij liet ondermeer Wopkama stathem to Jaringhahusem na. In 1511 was Wyttie Jonghema, gehuwd met Tiemcks zoon Botte Holdinga, er de eigenaresse van.(*2) In 1640/1850 blijkt Wopckema zathe of hornleger, FC32, op de terp direct ten zuidoosten van Sioorda te liggen. In 1718/1698, en mogelijk ook al in 1640, was deze meest zuidelijke van de drie goederen van Jaringahuizen al verdwenen.

(*1) Zie voor Popke Ó Teerns ook: Tjessinga te Britsum en Donia te Dantumawoude.
(*2) RvdA, I, 145; UvB, fol. 49v; vergelijk R. Faber, "It patronaatsrjocht fan de tsjerke fan Tearns", IB (1992) 129, noot 23. Op dit punt klopt de door Faber gesignaleerde eigendomscontinu´teit tussen Popke Ó Teerns en Wyts Jonghema dus niet: Wopkema-state kwam van de Holdinga's en niet van Wyts' familie.
Bewoners 1472 Tiemck Meckema, weduwe van Gabbe Holdinga
1511 Wyttie Jonghema en Botte Holdinga
Huidige doeleinden Het stateterrein wordt gebruikt als weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis