Wydefelt State te Koarnjum

Ligging Deze State stond in Koarnjum, gemeente Leeuwarden.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1722

Andere benaming Widefelt
Ontstaan Deze State werd in of voor 1659 gebouwd.
Geschiedenis Het vermoeden bestaat dat deze fraaie State in opdracht van Majoor Gosewijn van Wiedenfelt in de jaren 50 van de 17e eeuw gebouwd is. De State zal inmiddels bewoonbaar zijn geweest, als hij op 13 februari 1659 wordt ingeschreven als lidmaat van de Hervormde Gemeente van Koarnjum.
Na zijn overlijden in 1671 vererft de State op zijn dochter Christina van Wiedenfelt en door haar huwelijk met Watze van Glinstra, komt de State in bezit van deze familie.
Uit 1804 is een vermelding bewaard gebleven over de registratie van het jachtrecht: Over de State wordt het volgende vermeld: "Een zathe en landen behorende aan de Heer A.J. van Glinstra zijnde Wijdeveld State en Zathe bij Schelte Pieters in gebruik groot na naam en faam 110 pondematen ten Noorden de Britsumerdijk".

In 1814 sterft Arend Johan van Glinstra ongehuwd en de State vererft op zijn neef Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, die een zoon is van zijn zus Louise Albertine van Glinstra.
Tot 1847 blijft de State in het bezit van de nakomelingen van Gosewijn, waarna deze wordt afgebroken. Zoals de heer A. Buwalda schrijft: 'en niets meer herinnert aan de pracht en praal van weleer'.

In 1722 maakt Jacobus Stellingwerf een tekening van de State, waardoor we ons een beeld kunnen vormen, van hoe het huis eruit gezien heeft.
Het geheel omgrachte huis kon bereikt worden via een ophaalbrug. Het hoofdgebouw bestaat uit twee aan elkaar gebouwde volumes van twee bouwlagen, die beide voorzien zijn van trapgevels. Op het dak zijn minstens vijf schoorstenen te zien, waarvan er vier voorzien zijn van een smeedijzeren versiering met daarop windvanen. Loodrecht op dit hoofdgebouw stonden nog twee andere gebouwen. Het is aan de hand van deze tekening niet vast te stellen, of deze twee bijgebouwen direct aangesloten waren op het hoofdgebouw. Geheel rechts zien we nog een poortgebouw.
Bewoners ca. 1659 - 1671 Gosewijn van Wiedenfelt, getrouwd met Lolck van Aysma
1671 - 1727 Christina van Wiedenfelt (dochter), getrouwd met Watze van Glinstra
1727 - 1745 Louisa Albertina van Glinstra (dochter), getrouwd met Johan van Glinstra
1745 - 1794 Valerius van Glinstra (zoon), getrouwd met Anna Catharina van Haersma
1794 - 1814 Arend Johan van Glinstra (zoon, ongehuwd)
na 1814 - voor 1844 Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen (neef), getrouwd met Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen
[nog niet zeker of zij eigenaar was]
1844 - 1847 Louise Albertine Vegelin van Claerbergen (dochter)
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Detail uit atlas van Schotanus
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
Website van André Buwalda