Tzalinga State te Tzum

Ligging Deze state en stins stonden in de buurschap Laakwerd onder Tzum, gemeente Franekeradeel.

Andere benaming Het stenen huis "Op dae Haghe in Hem"
Ontstaan Stins en state worden reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis Laakwerd telde in 1406 twee rechtvoerende staten die beide bij een stins of "stenen huis" lagen. De ene was Ztalinggha statha deer dat stenen huus op steed ende heten is Op dae Haghe in Hem. In 1423 oefende Tjalling Rodmersma en in 1436 Egbert uit het aangrenzende Berrum het recht van deze state uit. Zij namen de rechtspraak soms voor anderen waar; of ze in dit geval eigenaars waren, is daarom niet bekend.
Er zijn geen aanknopingspunten voor localisatie van de staten en stinzen van 1406.

Bewoners
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009