soarWelkom!
Welkom op de pagina van Stinsen in Friesland! Deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten, stinsen, staten en buitenplaatsen in Friesland.
Deze site was de negende in de rij van sites (met dezelfde opzet) over kastelen in een bepaalde provincie. Van alle provincies was er een website, maar inmiddels zijn er naast Friesland nog 5 over: Groningen Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland.

Praktijk Hogi

Inhoud
Deze pagina's bevat nu beschrijvingen van 728 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen. Het is de bedoeling de informatie over de geschiedenis van de Stinsen en States verder uit te breiden. Alle stinsen en states zijn momenteel voorzien van bijna 950 foto's en afbeeldingen. Deze lijst heb ik zowel op alphabetische volgorde als gesorteerd op gemeente.
Ik heb ook een lijst gemaakt van de in totaal bijna 700 stinsen en staten die voorkomen in 'Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa' uit de 19e eeuw.
Deze informatie had ik gehaald van de website van Wybo Palstra, maar die website is inmiddels verdwenen. De gegevens zijn nog wel te vinden op de website van Tresoar. Toch wil ik Wybo hartelijk danken voor de vele informatie die ik van zijn site mocht halen!
Op mijn website is ook een verklarende bouwkundige woordenlijst te vinden.

Prachtige stinswier bij Sexbierum

Doel
Het doel van deze pagina is om mijn eigen interesse te delen met andere geïnteresseerden. De lijst met stinsen en staten probeer ik zo volledig mogelijk te krijgen en waar mogelijk aan te vullen met afbeeldingen.

Adverteren
Mocht u willen adverteren, dan hoor ik dat ook graag. De advertenties hoeven geen raakvlak te hebben met de staten of stinsen.

Bronnen
Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa.
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Christianus Schotanus uit 1664
"Tegenwoordige staat van Friesland" uit ca. 1780
"De historie gaat door het eigen dorp" van Ale Algra uit 1955 tot 1960 (serie van 6 delen)
Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992

Aanpassingen
25 april 2019: Negenentwintig stinsen en States toegevoegd: Kimswerd (2), Kubaard (2), Legemeer (1), Lekkum (2), Lies (1), Lions (1), Loënga (3), Luinjebert (1), Lutkewierum (4), Leeuwarden (10) en Mantgum (2).
Met dank aan de heer P.N. Noomen.
12 april 2019: Achtentwintig stinsen en States toegevoegd: te Harich (2), Harkema (1), Haskerdijken (1), Heeg (5), Hemelum (3), Hennaard (1), Hijum (1), Hogebeintum (1), Hommerts (3), Huizum (2), Idsega (1), Idskenhuizen (1), Jellum (1), Jelsum (1), Jorwerd (2) en Jutrijp (2).
Met dank aan de heer P.N. Noomen.
26 maart 2019: 24 Stinsen en States toegevoegd te Elahuizen (3), Engelum (1), Folsgare (1), Franeker (10), Giekerk (1), Goënga (4), Goutum (1), Hallum (1) en Hyrdegaryp (2). Met dank aan de heer P.N. Noomen.
De informatie aangepast van de Aebinga State en Tiaerda State te Ee, Hommema State te Dronrijp, de Juwsma State te Wirdum, de Keimpemastins te Leeuwarden, Het Huis Rijs te Rijs, en de Sierxma State te Deinum.
Met dank aan de heren P.N. Noomen, A. Buwalda, G. Mast, P. Dijkstra en de heer H. de Kroon (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân).
16 maart 2019: De informatie van Aylva State te Witmarsum en Sassinga State te Hennaard zijn aangepast. Drie afbeelding toegevoegd van Sassinga State te Hennaard (1) en Goslingastins te Wouterswoude (2).
.
Twaalf stinsen en states toegevoegd te Driesum (5), Dronrijp (3), Edens (2), Ee (1) en te Wouterswoude (1).
Met dank aan de heren P.N. Noomen, J. Dantuma en A. Buwalda.
11 maart 2019: 45 Stinzen en states toegevoegd te Abbega (3), Akkerwoude (2), Akmarijp (6), Allingawier (1), Arum (5), Bakkeveen (1), Beers (1), Berlikum (1), Burdaard (2), Blessum (2), Bolsward (1), Bornwerd (1), Bozum (4), Britswerd (1), Broek (1), Buitenpost (4), Cornjum (1), Dantumawoude (4), Deinum (1), Dijken (2) en Gerkesklooster (1).
Met dank aan de heer P.N. Noomen.

Voor alle wijzigingen, zie alle wijzigingen.

Contact
Als u toevoegingen, op- en/of aanmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag via e-mail!

Deze pagina werd het laatst aangepast op 25 april 2019
© 2005 - 2019 Stinsen in Friesland, Kees Braaksma