soarWelkom!
Welkom op de pagina van Stinsen in Friesland! Deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten, stinsen, staten en buitenplaatsen in Friesland.
Deze site was de negende in de rij van sites (met dezelfde opzet) over kastelen in een bepaalde provincie. Van alle provincies was er een website, maar inmiddels zijn er naast Friesland nog 5 over: Groningen Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland.

Praktijk Hogi

Inhoud
Deze pagina's bevat nu beschrijvingen van 1043 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen. Het is de bedoeling de informatie over de geschiedenis van de Stinsen en States verder uit te breiden. Alle stinsen en states zijn momenteel voorzien van ruim 1000 foto's en afbeeldingen. Deze lijst heb ik zowel op alphabetische volgorde als gesorteerd op gemeente.
Ik heb ook een lijst gemaakt van de in totaal bijna 700 stinsen en staten die voorkomen in 'Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa' uit de 19e eeuw.
Deze informatie had ik gehaald van de website van Wybo Palstra, maar die website is inmiddels verdwenen. De gegevens zijn nog wel te vinden op de website van Tresoar. Toch wil ik Wybo hartelijk danken voor de vele informatie die ik van zijn site mocht halen!
Op mijn website is ook een verklarende bouwkundige woordenlijst te vinden.

Prachtige stinswier bij Sexbierum

Doel
Het doel van deze pagina is om mijn eigen interesse te delen met andere geïnteresseerden. De lijst met stinsen en staten probeer ik zo volledig mogelijk te krijgen en waar mogelijk aan te vullen met afbeeldingen.

Adverteren
Mocht u willen adverteren, dan hoor ik dat ook graag. De advertenties hoeven geen raakvlak te hebben met de staten of stinsen.

Bronnen
Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa.
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Christianus Schotanus uit 1664
"Tegenwoordige staat van Friesland" uit ca. 1780
"De historie gaat door het eigen dorp" van Ale Algra uit 1955 tot 1960 (serie van 6 delen)
Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992

Aanpassingen
13 april 2020: De tekst uitgebreid van Galeslot te Hardegarijp en Toutenburg en Vijversburg te Tietjerk.
Met dank aan de heer G. Mast.
29 maart 2020: De tekst uitgebreid van Canter State te Driezum en Haersma State te Jelsum.
Met dank aan de heer G. Mast.
27 maart 2020: De tekst aangepast van de Aytta State te Roordahuizum, Blinxtra State te Akkrum, Dekema State te Baard, Eeckemastins en opgegraven stins te Baaium, Galeslot te Hardegarijp, Jelckema State te Akkrum, De Klinze te Oudkerk, Martena State te Cornjum, Sminia State te Oudkerk en Tjepma State te Roordahuizum.
Zeven afbeelding toegevoegd: Dekema State te Baard (3), Ekingastins te Baijum (2), onbekende stins te Baijum (1) en Groot Terhorne te Beetgum (1).
Met dank aan de heren A. Buwalda, J. Leemburg, G. Mast, P. Noomen en Jhr. A. van Sminia.
28 februari 2020: De States Attama State en Sytinga State waren ten onrechte onder Morra terecht gekomen. Ze hebben onder Abbega gestaan.
De tekst aangepast van Mamme State te Jellum, Tienkamp te Rijperkerk, Vaartzicht te Oudwoude en Walta State te Tjerkwerd.
Twee afbeeldingen toegevoegd van Vaartzicht bij Oudwoude.
Met dank aan mevrouw H. Bouta en de heren A. Buwalda, J. Leemburg, G. Mast, R.H. Postma en H. de Walle.
13 februari 2020: De informatie uitgebreid van Bennema State te Hardegaryp, Mammema State te Jellum, Ringia State te Blessum, Tienkamp en Woelwijk, beide te Tytsjerk.
Tevens vier afbeeldingen toegevoegd bij Mammema State te Jellum.
Met dank aan de heren A. Buwalda, G. Mast en H. de Walle.
10 februari 2020: De informatie uitgebreid van de volgende States: Mellema State en Stinstra State, beide te Foudgum en Boelens State, Herbranda State, Jeltinga State, Meynsma State, Mionsmastins en Scheltinga State, alle te Buitenpost.
Bovendien 11 afbeeldingen en foto's toegevoegd van de stins en States te Buitenpost.
Met dank aan de heren P.N. Noomen en J. Leemburg.
24 januari 2020: Bij De Klinze in Oudkerk en de Harsta State in Hogebeintum is de bestemming gewijzigd en aangepast op de website.
Verder is de informatie aangepast van Beslinga State te Friens.
Met dank aan de heren P. Kortenoeven-Klasen en G. Mast.
Voor alle wijzigingen, zie alle wijzigingen.

Contact
Als u toevoegingen, op- en/of aanmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag via e-mail!

Deze pagina werd het laatst aangepast op 13 april 2020
© 2005 - 2020 Stinsen in Friesland, Kees Braaksma