Stins bij het dorp Wieuwerd

Ligging Deze stins stond ten zuidoosten van het dorp Wieuwerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins komen we in 1718 tegen, maar zal ouder geweest zijn.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we direct ten zuidoosten van het dorp een stinswier aangegeven.
Door de vergelijking van het atlas van Schotanus, met die van Eekhoff uit 1850, de Kadastrale kaart uit 1832 en eigendomsreconstructie van 1640 en 1700, dan komen er vier boerderijen in aanmerking, waar de stins gestaan kan hebben. Van deze vier boerderijen komt er één door zijn ligging en eigendomsgeschiedenis het meest in aanmerking. Deze boerderij was namelijk als enige geen "geestelijk goed", maar werd gepacht door de mennonit Lieuwe Rinnerts en wordt de heer Pieter van Walta als eigenaar vermeld.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!