Stinswier op Hallumerhoek

Ligging Deze wier of State lag tegenover de kruising van de Hoge Hereweg en de Hallumerhoekster vaart bij Hallum, gemeente Ferwerderadiel.
Ontstaan De oudste gegevens dateren van 1640.
Geschiedenis Door reconstructie van de eigendomsgeschiedenis kon worden vastgesteld, dat het terrein in 1640 eigendom was van de weduwe van Frans van Jonghema. En in 1700 van de grietman W.H. van Schwartzenberg, die het via zijn echtgenoot in bezit heeft gekregen. In dat jaar is er sprake van een State en is het landgoed 102 pondematen groot.
Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt langs de Hallumerhoekster vaart, waar deze de Hoge Hereweg kruist, een "wier of vernietigde aadelyke staate" aangegeven.
Op de kadastrale kaart van 1832 komen we de 'omgrachte plaisiertuin' tegen, die samen met de ernaast gelegen boederij in bezit is van de landbouwer R.T. Rienks. Mogelijk is dit de locatie van de wier.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!