WIJZIGINGEN

Op deze pagina vindt u alle wijzigingen, die aangebracht zijn op deze site.

25 mei 2021

De informatie aangepast van Hottinga State te Sexbierum en Tjerksma State te Roordahuizum (voorheen onder Friens vermeld. Met dank aan de heren G. Mast en S.A. Schoustra.

11 februari 2021

De informatie van het Bongahuis te Easterein uitgebreid en 3 afbeeldingen toegevoegd.
Met dank aan de heer A. Buwalda.

6 februari 2021

Eysinga State te Joure weer verwijderd. Was een sate geen State.

1 februari 2021

Tekst van Heemstra State te Morra aangepast. Met dank aan de heer A. Buwalda.
De Walta State en Waltastins te Bozum samengevoegd en Waltastins behouden. De Herema State en Hoitemastins te Joure samenvoegen en Hoitemastins behouden.

31 januari 2021

De Aggema State te Pingjum is hetzelfde als de Aggemastins te Witmarsum: samengevoegd en onder Witmarsum gehouden. Tekst aangepast van Eysinga Stte te Goingarijp, Fetza State te Dronrijp, Gralda State te Menaldum, Herema State te Joure en Oenema State te Goingarijp. Nieuw toegevoegd is Eysinga State te Joure.
Tevens 2 afbeeldingen toegevoegd: Aggemastins te Witmarsum (1) en Klein Lankum State te Franaker (1).
Alles met dank aan de heren A. Buwalda, T. Dussel en P. Tigchelaar.

24 januari 2021

Toegevoegd: Hobbema State te Witmarsum en Siccama State te Lions.
De tekst is aangepast van Feijtsma State te Huizum, Jaerla State te Wetsens en Tjessinga State te Minnertsga.
Bovendien 10 afbeeldingen toegevoegd: Feijtsma State te Huizum (3), Hobbema State te Witmarsum (5) en Siccama State te Lions (3). Met dank aan de heren A. Buwalda en G. Mast.

19 december 2020

De tekst aangepast van Canter State te Driezum, Fogelsangh State te Feenklosster, Galeslot te Hurdegaryp, Heemstra State te Oenkerk, Groot Oenema State te Wirdum, Pollema State te Loënga, Rinsma State te Driezum, Roordaburg te Franeker en Toutenburg State te Tytsjerk.
Twee afbeeldingen toegevoegd van Pollema State te Loënga.
Met dank aan de heren G. Mast en A.A. Buwalda.
Twee afbeldingen toegevoegd: Buma State op Triemen en Beintema State, beide onder Westergeest. Met dank aan de heer. A. Buwalda.

26 november 2020

De tekst aangepast van Andringa State te Aldeboarn, Bennema State te Hurdegaryp, Cammingha State te Ferwert, Martenahuis te Franeker, Wiarda State te Goutum en huis Woelwijk te Tytsjerk.
Met dank aan de heren G. Mast en A. Buwalda.

3 november 2020

Nieuw toegevoegd: Huis Acronius te Garyp en de tekst aangepast van Ald Slot te Wergea, Amelandshuis te Leeuwarden, Blinxstra State te Akkrum, Donia State te Hidaard, Holdinga State te Anjum, Hemmema State te Beetgum, Groot Hegensstins te Iens, Hiddemastins te Nijland, Hinnema State te Jelsum, Sminia State te Wommels, Taniaburg te Leeuwarden, en Walta State te Tjerkwerd.
Vijf afbeeldingen toegevoegd: Ald Slot te Wergea (1), Aytta State te Swichum (1), Holdinga State te Anjum (1) en Groot Lammema State te Minnertsga (2).
Met dank aan de heren G. Mast, A Buwalda, H. Tuinhout (Masterdam) en A. Metzlar.

27 oktober 2020

Tekst aangepast van Doniastate te Hidaard, Jelema Steenhuys en Oostenburg, beide te Kollum Klein Lankum State te Franeker, Sitlum State te Tzum en Toutenburg en Vijversburg, beide te Tytsjerk.
Bolta State te Arum verwijderd; blijkt om een boerderij te gaan.
Plaatsnamen aangepast: Bergum - Burgum, Edens - Iens, Marssum - Marsum, Tietjerk - Tytsjerk en Warga - Wergea.
Eén afbeelding toegevoegd: Oostenburg te Kollum (1).
Met dank aan mevrouw I. Verhaar en de heren J. Leemburg, P. Cramwinckel, G. Mast en P. Tigchelaar.

23 oktober 2020

Tekst aangepast van: Doma State te Anjum; dit blijkt de vijfde stins in Anjum te zijn! Verder gewijzigd is de tekst van: Beslinga State te Friens, Bolta State te Arum, Cammingha State te Aldtsjerk, Cammingha State te Ferwert, Galaslot te Hurdegaryp, Hemrikseind te Wergea, Herema State te Berltsum, Jornsma State te Britsum, Peyngha State te Wergea, Popma State te Nes, Rispensstins te Hidaard en Rinsma State te Driezum. En plaatsnamen aangepast: Ferwerd - Ferwert, Driesum - Driezum en Blija - Blije.
De Donia State te Hidaard en het Doniahuis te Oosterend blijken dezelfde State te betreffen. Teksten samengevoegd en Doniahuis te Oosterend verwijderd. Het Nijenhuis te Hidaard en Rispensstins te Easterein blijken ook dezelfde State/stins te betreffen. Beide huizen samengevoegd tot Rispensstins te Hidaard.
Twee afbeeldingen verplaats van Aebinga State naar Feijtsma State te Huizum.
Acht afbeelding toegevoegd: Doma State te Anjum (3), Donia State te Hidaard (3), Groot Lankum State te Franeker (1) en Rispensstins te Hidaard (1).
Met dank aan de heren A. Buwalda, J. van der Meer, L. van der Meer, P. Tigchelaar, J. Leemburg en G. Mast.

19 oktober 2020

Nieuw toegevoegd is Groot Lammema State te Minnertsga en de tekst is uitgebreid van Jellema State te Oosterend, Camminghaslot te Ballum, Blinxstra State te Akkrum, Hottinga State te Wommels, Unia State te Marsum en Unga State te Iens.
Zeventien afbeeldingen toegevoegd: Camminghaslot te Ballum (1), Groot Lammema State (1), Haystsma State (2), beide te Minnertsga, Het Hooghuis (1) te Burgum, Jellema State te Oosterend (2), Unia State te Marsum (4), Deersum State te Achlum (1), Hottinga State te Wommels (1), Blinxstra State te Akkrum (1) en Unga State te Iens (3).
Met dank aan de heren H. Tuinhout, Y. Hiemstra, A. Buwalda en J. Leemburg.

13 augustus 2020

De tekst uitgebreid van Martena State en Wydefelt State te Koarnjum (tevens Cornjum veranderd in Koarnjum), de Stania State te Oentsjerk, de Hanenburg te Tytsjerk, Harsta State te Raerd (naam gewijzigd van Hartsma naar Harsta).
Met dan aan de heer G. Mast.

13 april 2020

De tekst uitgebreid van Galeslot te Hardegarijp en Toutenburg en Vijversburg te Tytsjerk.
Met dank aan de heer G. Mast.

29 maart 2020

De tekst uitgebreid van Canter State te Driezum en Haersma State te Jelsum.
Met dank aan de heer G. Mast.

27 maart 2020

De tekst aangepast van de Aytta State te Roordahuizum, Blinxtra State te Akkrum, Dekema State te Baard, Eeckemastins en opgegraven stins te Baaium, Galeslot te Hardegarijp, Jelckema State te Akkrum, De Klinze te Oudkerk, Martena State te Cornjum, Sminia State te Oudkerk en Tjepma State te Roordahuizum.
Zeven afbeelding toegevoegd: Dekema State te Baard (3), Ekingastins te Baijum (2), onbekende stins te Baijum (1) en Groot Terhorne te Beetgum (1).
Met dank aan de heren A. Buwalda, J. Leemburg, G. Mast, P. Noomen en Jhr. A. van Sminia.

28 februari 2020

De States Attama State en Sytinga State waren ten onrechte onder Morra terecht gekomen. Ze hebben onder Abbega gestaan.
De tekst aangepast van Mamme State te Jellum, Tienkamp te Rijperkerk, Vaartzicht te Oudwoude en Walta State te Tjerkwerd.
Twee afbeeldingen toegevoegd van Vaartzicht bij Oudwoude.
Met dank aan mevrouw H. Bouta en de heren A. Buwalda, J. Leemburg, G. Mast, R.H. Postma en H. de Walle.

13 februari 2020

De informatie uitgebreid van Bennema State te Hardegaryp, Mammema State te Jellum, Ringia State te Blessum, Tienkamp en Woelwijk, beide te Tytsjerk.
Tevens vier afbeeldingen toegevoegd bij Mammema State te Jellum.
Met dank aan de heren A. Buwalda, G. Mast en H. de Walle.

10 februari 2020

De informatie uitgebreid van de volgende States: Mellema State en Stinstra State, beide te Foudgum en Boelens State, Herbranda State, Jeltinga State, Meynsma State, Mionsmastins en Scheltinga State, alle te Buitenpost.
Bovendien 11 afbeeldingen en foto's toegevoegd van de stins en States te Buitenpost.
Met dank aan de heren P.N. Noomen en J. Leemburg.

24 januari 2020

Bij De Klinze in Oudkerk en de Harsta State in Hogebeintum is de bestemming gewijzigd en aangepast op de website.
Verder is de informatie aangepast van Beslinga State te Friens.
Met dank aan de heren P. Kortenoeven-Klasen en G. Mast.

19 januari 2020

Oosterburen State te Augustinusga toegevoegd.
Wissema State stond niet onder Deinum maar Blessum en blijkt dezelfde als Fockingastins te zijn.
De tekst van Gaykema State, Jensma State en Siccama State, alle te Augustinusga, Sixma van Andla State te Minnertsga en De Spycker te Hemelum aangepast/uitgebreid.
Met dank aan mevrouw Y. Boonstra en de heren A. Buwalda, J. Leemburg, G. Mast te Stiens en P.N. Noomen.

9 januari 2020

Galama State en Blinxtra State te Akkrum betreffen hetzelfde huis. Dit geldt ook voor Metselawier State en Jelckema State te Akkrum. De informatie van Gaykema State te Augustinusga aangepast.
De sortering verbeterd: De fusies van de Gemeentes waarbij Noardeast Fryslân en De Waadhoeke zijn ontstaan, waren nog niet in de sortering per gemeente verwerkt. Daarnaast zijn sorteringen per dorp/plaats en grietenij/stad toegevoegd.
Met dank aan de heren J. Leemburg en A. Buwalda.

7 januari 2020

28 Staten en stinsen toegevoegd: Heringa State en Wigmana State, beide te Abbega, Minnema State en Monnema State, beide te Arum, Wydefelt State te Cornjum, Paddehuis te Exmorra, Jongema State te Goenga, Bolta State en Hornwier State, beide te Hantum, Hoitema State te Hantumhuizen, Jagtslot te Heeg, Jensma State, Groot Monnikhuis, Klein Monnikhuis, Roorda State en Signet State, alle te Holwerd, Pipema State en Watsma State, beide te Kimswerd, Aysma State te Marrum, Attama State en Sytinga State, beide te Morra, Adelen State en PingjumerRijge State, beide te Pingjum, Teppema State te Scharnegoutum, Oenema State en Ydlaard State, beide te Ternaard, Scheltama State te Wierum en Slot te Ypekolsga.
Aangepast is de tekst van Hommingastins te Abbega.
De meeste informatie is afkomstig uit het Aardrijkundig Woordenboek der Nederlanden van A.H. van der Aa uit de 19e eeuw.
Verder hartelijk dank aan der heren A. Buwalda en P.N. Noomen.

3 januari 2020

De volgende 41 stinsen en States toegevoegd: Abbema State, Galama State, Metselawier State, Sickema State en Sminia State, alle te Akkrum, Metzingawier State en Unia State, beide te Akmarijp, Gerrolsma State en Wigersma State, beide te Anjum, Terwisga State te Appelscha, Hemminga State te Beetsterzwaag, Hillema State te Burgum, Folkema State en Utgong State, beide te Berlikum, Klemburg en Tjamminga State, beide te Brongerga, Rotterdastins, Wattemastins en Wissema State, alle te Deinum, Frankena State en Portinga State, beide te Elsloo, Kinnema State en Sixma State, beide te Garijp, Grovestins, Scheltinga State en Sickinga State, alle te Heerenveen, Joenga State te Jouwswier, Dekama State te Kortezwaag, Heemstra State en Sjoerda State, beide te Lioessens, Lycklama State te Makkinga, Nijehuis te Oldeboorn, Stedema State te Oostermeer, Sickinga State en Steeginga State, beide te Oosterwolde, Sjukma State te Oostrum, Herema State en Jagtlust, beide te Oudeschoot, Hartsma State te Rauwerd, Oudhof State te Suameer en Sixma State te Terzool.
De informatie is afkomstig uit het Aardrijkskundig Woordenboek van A.H. van der Aa, uide 19e eeuw.

29 december 2019

De volgende 40 States toegevoegd: Hottingawier te Aegum, Follinga State te Augsbuurt, Swynserhuis te Britsum, Gerrolluma State te Finkum, Groot Suffenstra State, Klein Suffenstra State en Tjerksma State, alle te Friens, Abbema State, Hania State, Groot Mellema State, Klein Mellema State, Syma State, Klein Toetsma State en Wytsma State, alle te Grouw, Epema State Hemelum, Glins State te Hempens, Nijehuis te Hijum, Donia State, Nijenhuis en Tjebbinga State, alle te Hydaard, Baerdt State te Joure, Brongersma State en Hajema State, beide te Kollum, Oldehuis te Lutkewierum, Doniahuis, Jellema State, Koyfenne State en Oudehuis, alle te Oosterend, Jarigsma State te Oudega (De Friese Meren), Haukema State te Scharl, Haysma State en Petterhuister State, beide te Stiens, Noordzigt te St. Jacobiparochie, Du Tour State te Vrouwenparochie, Herema State te Wartena, Rumeda State te Welsryp, Beintemahuis en Lyklama State, beide te Westermeer, Geyns State en Kettinghuis, beide te Wommels.
De informatie is afkomstig uit het Aardrijkskundig Woordenboek van A.H. van der Aa, uide 19e eeuw.

23 december 2019

De volgende 57 States toegevoegd: Bolta State te Almenum, Gaykama State, Jensma State, Tjessens State en Ypsma State, alle te Augustinusga, Wobbinga State te Baard, Hattinga State te Berlikum, Stylsma State te Birdaard, Groot Tania State, Klein Tania State, Scheltama State, Sterkenburg State en Sytzama State, alle te Blija, Bogerda State te Boer, Scheltinga State en Stania State, beide te Buitenpost, Rinsma State te Dantumawoude, Feitsma State en Frittema State te Dongjum, Aysma State en Feitema State, beide te Driesum, Denia State, Elinga State, Feitsma State, Gerbranda State, Mekkema State, Sminia State en Tjallinga State, alle te Ferwerd, Groot Lankum State en Klein Lankum State, beide te Franeker, Stylva State te Genum, Oenema State te Goingarijp, Heemstra State te Herbaijum, Bonga State te Hylaard, Hikkaard State te Jislum, Olbetsma State en Remkema State, beide te Marrum, Aynstra State, Frittema State, Gratinga State en Holkema State, alle te Midlum, Groot Walkama State en Vogelzang State, beide te Oosterwierum, Schetsenburg te Pietersbierum, Anema State te Ried, Heemstra State te Roodkerk, Hiddema State te Sexbierum, Aykema State te Surhuizum, Dekema State, Hermana State, Hitsum State, Sitlum State en Tritsema State, alle te Tzum, Houwerda State te Tzummarum, Tjessens State te Wynaldum, Eyssema State te Zwaagwesteinde en Andringa State te Zweins.
De informatie is afkomstig uit het Aardrijkskundig Woordenboek van A.H. van der Aa, uide 19e eeuw.

10 december 2019

Nieuw toegevoegd: Hemmema State te Opeinde.
De tekst van Bennema State, Tietkamp te Tytsjerk en Van Harenshuis te St. Annaparochie is aangepast.
De Hanenburg is "verplaatst" van Ryptsjerk naar Tytsjerk.
Vijf afbeeldingen toegevoegd: Bennema State te Hardegarijp (1), Hemmema State te Opeinde (1) en Tienkamp te Tytsjerk (1) en Van Harenshuis te St. Annaparochie (2).
Alles met dan aan de heren M. van der Heide, G. Leistra, G. Mast en P. Voordes.

4 december 2019

Nieuw toegevoegd: Holckema State te Achlum.
Van de volgende Staten is de tekst aangepast: Aesgema State te Dantumawoude en Sytzamastins te Arum.
Vijf afbeeldingen toegevoegd: De stinswieren op de Kerkwal en Op de Hoge Grazen bij Aldemardum (2), Holckema State te Achlum (1), Sytzamastins te Arum (2).
Met dank aan de heren R. Holkema, A. Buwalda en P.N. Noomen.

27 november 2019

Van de volgende Staten is de tekst aangepast: Boerma State te Drachten, Botnia State te Dantumawoude, Dekema State te Baard, Juwsmastins te Rinsumageest en Mernstera State te Pietersbierum.
De Grovestins te Burgum blijkt dezelfde stins te zijn als de Grovestins te Hardagarijp. De pagina's samengevoegd naar Grovestins te Hardegarijp.
Vijf afbeeldingen toegevoegd: Boerma State te Drachten (1) en Friesburg of Leemburg te Nijeholtpade (4).
Met dank aan de heren A. Buwalda, J. Leemburg, P.N. Noomen, P. Tigchelaar, A.C.J. Viersen, J.S. van der Zwaag en B. van der Zweep.

22 november 2019

Nieuw toegevoegd zijn: Gralda State te Schalsum, Hobbema State te Ruigelollum en Sippemastins te Rijperkerk.
Van de volgende Staten is de tekst aangepast: Broersma State te Kollum, Hottinga State te Pietersbierum, Ockingahuis te Franeker, Ondersma State te Hallum, Stania State te Oenkerk, Sterkenburg te Sibrandahus (stond onder Readtsjerk) en Syttinga State te Tzummarum.
Camstra State I te Wirdum geplaatst onder Wytgaard. De nummering verwijderd bij de twee Camstra States.
vijf afbeeldingen toegevoegd: Ockingahuis te Franeker (3), Ondersma State te Hallum (2).
Met dank aan de heren D. van Aken, S. de Beer, J. Broersma, W. Hansma, J. Leemburg, G. Mast, L. van er Meer, P.N. Noomen en P. Zylstra en mevrouw A. Laeven.

18 november 2019

De beschrijving aangepast van: Aesgema State te Dantumawoude, Bornia State te Weidum, Dekema State te Weidum, Donia State te Dantumawoude, Fockens State te Beetsterzwaag, Haersma State te Jelsum, Monsma State te Bolsward, Oosterzee State te Oosterzee en Ringia State te Blessum.
Nieuw toegevoegd zijn: Boerma State te Drachten, Bolta State te Arum en Roorda State te Oosterzee.
En zeven foto's/afbeeldingen toegevoegd: Bolta State te Arum (1), Bornia State te Weidum (1), Dekema State te Weidum (4) en Haersma State te Jelsum (2).
Met dank aan de heren W. de Boer, G. Mast, L. van der Meer, G. van der Veer, R. Witteveen en J. van de Zwaag en de dames H. Bouta en E. Thuis.

6 november 2019

Nieuw toegevoegd is de Haxta State te Deersum.
Ook de tekst van Haxta State te Terzool is aangepast en is er één afbeelding toegevoegd van de liggen van de Haxta State te Deersum/Terzool.
Met dank aan de heer A. Buwalda.

5 november 2019

De informatie van de volgende stinsen en States is aangepast: Aebinga State te Hijum, Hania State te Weidum, Herema State te Joure, Inthiemastins te Workum, Poelzicht in Giekerk en Tjepma State te Roordahuizum.
Eén afbeelding toegevoegd van Tjepma State te Roordahuizum. Met dank aan de heren A. Buwalda, L. van der Meer en P.N. Noomen en mevrouw C. Haasnoot.

28 oktober 2019

De Heemstra State te Kimswerd toegevoegd.
De informatie van de volgende States is aangepast: Bongastins te Kimswerd, Dekemahuis te Leeuwarden (de toevoeging I is weggelaten), Jeppema State te Kollum, Het Nyenhuis te Wijnaldum, Oostenstein te Kollum, Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, Vaartzicht te Oudwoude, Wiarda State te Goutum en Walta State te Bozum.
Twee afbeeldingen toegevoegd: Heer Ivo Huis in Leeuwarden (1), Galeslot bij Hardegarijp (1).
Met dank aan de heren A. Buwalda, A. Fahner, G. Mast, H. Rijpstra en T. Wierstra.

25 oktober 2019

31 stinsen toegevoegd: Galamastins, Sydtsmahuis, Sydtsmastins en stinswieren op WarnzerZuidburen, alle te Warns, Klein Hania State en Munckahuis, beide te Weidum, Buma State, Buma State op de Triemen en Buma Ste op 't Veen, Cedelshof, Hege Wier en Idemahuis, alle te Westergeest, Juwingastins te Westhem, Cleyne Jaerla State en Jaerlastins, beide te Wetsens, Ockingastins te Westhem, Stins bij het Dorp, Greuingastins en Thetingastins, alle drie te Wieuwerd, Henserastins te Winsum, Braarderburenstins en Werpsterburenstins, beide te Wirdum, Aggemastins, Aylvastins en Bongastins, alle drie te Witmarsum, Jongemastins bij Geins en Stapertstins, beide te Wommels, Inthiemastins te Workum, Oostelijke Stins in Iwert, Stinswier bij Merestein en Zuidelijke stins in Iwert, alle drie te Wyckel.
Met heel veel dank aan de heer P.N. Noomen.

14 oktober 2019

Vijftien stinsen en States toegevoegd: Oenemastins te Terkaple, Hettingastins en Solckemastins, beide te Teroele, Algera State en Boekmastins, beide te Tytsjerk, Abertstins, Thernsehuse, beide te Tirns, Foeckemastins te Tjalhuizum, stinswier op Kleine Gaast en Solckemastins, beide te Tjerkgaast, Buwalda-Stapertstins en Hoytema State, beide te Tjerkwerd, Bruggefennestins te Uitwellingerga, stinswier op De Hemmen en stinswier te Bons, beide te Ysbrechtum.
Met heel veel dank aan de heer P.N. Noomen.

11 oktober 2019

21 Stinzen en States toegevoegd: Marck Merckxzstins te Rotsterhaule, Jonghemastins te Schettens, Adamastins te Scharnegoutum, Binnendyken, Duinenburg, Rijsbergen en Steenhuis, alle te Schiermonnikoog, Wobbemastins te Schingen, Sibrandastins te Schraard, Solckema Roodpannenhuis te Snikzwaag, stinswieren bij 't Kruispad en stinswieren bij de Sondelerlaan, beide te Sondel, Doniaterp, Hoekensstins, stinswieren te Bonkwerd en stinswier bij Klein Felsum, alle te Spannum, Boelema State, Eminga State en Ringiastins, alle te Stiens, Heerenhoff te Stryp en stinswier te Swichum.
Met veel dank aan de heer P.N. Noomen.

5 oktober 2019

Achttien stinsen en States toegevoegd: Ornia State te Paesens, Eminghastins en Hieslumer Ee stins, beide te Parrega, Aesgemastins en Groot Tammingastins, beide te Peins, Heringastins te Piaam, Old Bolwerck, Hania State, Heslingastins, Hiddemastins, Pibemastins, Rommertha State, Themastins, Waltinga State en Winiahuis, alle te Pingjum, Andlastins en Lyugghastins, beide te Ried en Sickamastins te Roodkerk.
Alles met veel dank aan de heer P.N. Noomen.

26 september 2019

26 Stinsen en States toegevoegd: Assema State te Oldeouwer, Bongahuis en Rispensstins, beide te Oosterend, Aesgema State te Oosterlittens, Gerbadastins en Haniagoed, beide te Oosterwierum, Blauwhuis en Oosterzee State, beide te Oosterzee, Heemstra State te Oostrum, Bonningastins en stinswier, beide te Oppenhuizen, Old Galamastins te Oudega (H.O.), Oud Stins te Oudega (S), Hoytemastins en Symon Hottiesz Hoitama State, beide te Oudega (W), stinswier Atjevliet, stinswier bezuiden het Dorp, stinswieren op De Dollen, stinswier op De Hoge Grazen, stinswier aan de Kerkwal, stinswier in Marderhoek, stinswier in de Maren, stinswier tegenover Rinia State en stinswier op Woudakkers, alle te Oudemirdum en Sickinga State en Wolsmastins, beide te Ouwsterhaule.
Met veel dank aan de heer P.N. Noomen.

19 september 2019

Dertig stinsen en states toegevoegd: Galamastins en wier Breelensweg te Bakhuizen, Doyemastins, Groestrastins, Heslingastins, Luniastins, Lutke Dotinga State, Uniastins (Franjumerburen) en Werringastins, alle te Marsum, Epingahuys, Goerdastins, Hege Wier, Hemmemastins en Wuytzastins, alle te Menaldum, Foltastins, Scheltinga State en Sellingastins, alle te Minnertsga, wieren (Braamberg), wier bij het kerkhof en wier (Mirnserdijk), alle te Mirns, stinswieren (Hoge Bouwlanden), stinswieren (Hoyteburen), stinswier Kippenburg en stinswier Kruispad, alle te Nijemirdum, Doniahuis, Hiddemastins en Wybingastins, alle te Nijland, Uithof, wier (Hooge Bergen) en wier bij de Leye, alle te Rijs. Met heel veel dank aan de heer P.N. Noomen.
Ook de tekst aangepast van Het Huis Rijs te Rijs en van het Heer Ivohuis te Leeuwarden. Deze laatste met dank aan de heer A. Fahner.

25 april 2019

Negenentwintig stinsen en States toegevoegd: Bongastins en Oedsingastins te Kimswerd, Gietensstins en Jorum State te Kubaard, Ockema State te Legemeer, Sjoerdsmastins en Stinswier te Lekkum, De Worfstins te Lies, Herema State te Lions. Bonningastins, Harinxmastins en Pollema State te Loënga, Lioedinghastins te Luinjebert, Doniastins, Kneppelen State, Groot-Mollema State en Reenstrastins te Lutkewierum, Bischopsmahuis, Nieuw-Burmaniahuis, Buygershuis, Dokemahuis, Oenyastins, Olde stins, Popkemahuis, Thomasmahuis, Uniastins en Wiggamastins te Leeuwarden en Hiddingastins en Maurismastins te Mantgum.
Met dank aan de heer P.N. Noomen.

12 april 2019

Achtentwintig stinsen en States toegevoegd: Tietemastins en een Stinswier bij Harich, Harkemastins te Harkema, Haskestins te Haskerdijken, Graldastins, Harinxmastins, Hettingastins, Liclamastins en Menna Feddazstins te Heeg, Galamahuis, Hoppershuis en De Spycker te Hemelum, Goikemastins te Hennaard, Boulsmastins te Hijum, Twee stinswieren bij Hogebeintum en Ekama State, Hettingastins en Pampusstins te Hommerts, Mellens State en De Stins (Huizum), Grouwestins (Idsega), Roordastins (Idskenhuizen), Rodmersmastins (Jellum), Stinswier (Jelsum), Hettingastins en Stinswier aan de Housterdijk (Jorwerd), Stinsfenne bij de Holpoort sate en Stinsfenne bij de Kleine Kerkesate (Jutrijp).
Met dank aan de heer P.N. Noomen.

26 maart 2019

24 Stinsen en States toegevoegd: Twee stinswieren (bij Trophorne) en Tietemastins te Elahuizen, Stinsfenne te Engelum, Wallemastins te Folsgare, Dekemahuis, Doyuma State, Egmondshuis, Gratastinswier, Heslingastins, Hottingahuis, Lioulastins, Ockingahuis, Oud-Botniahuis en Oud-Sjaerdamahuis te Franeker, Doniastins te Giekerk, Albadastins, Groot Oetsma State, Harinxsmastins en Sickingastins te Goënga, stins te Techum bij Goutum, wier in Hallumerhoek bij Hallum en Galeslot en wier aan de Oudeweg te Hurdegaryp. Met dank aan de heer P.N. Noomen.
De informatie aangepast van de Aebinga State en Tiaerda State te Ee, Hommema State te Dronrijp, de Juwsma State te Wirdum, de Keimpemastins te Leeuwarden, Het Huis Rijs te Rijs, en de Sierxma State te Deinum.
Met dank aan de heren P.N. Noomen, A. Buwalda, G. Mast, P. Dijkstra en de heer H. de Kroon (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân).

16 maart 2019

De informatie van Aylva State te Witmarsum en Sassinga State te Hennaard zijn aangepast. Drie afbeelding toegevoegd van Sassinga State te Hennaard (1) en Goslingastins te Wouterswoude (2).
.
Twaalf stinsen en states toegevoegd: Groot Idema State, Halbada State, Jarichsmastins, Ophuystra State en Wobbema State te Driesum, Aesgemastins, Obbema State en Sjaerdema State te Dronrijp, Groot Hegensstins en Unga State te Iens, Ebema State te Ee en de Goslingastins te Wouterswoude (1).
Met dank aan de heren P.N. Noomen, J. Dantuma en A. Buwalda.

11 maart 2019

45 Stinsen en states toegevoegd: Hommingastins, Stinswier aan de Hemdijk, en Wobbemastins te Abbega, Heechhiem en Stins aan de Woudvaart te Akkerwoude, Abbema State, Bangma State, Bavema State, Doniastins, Galamastins en Molla State te Akmarijp, Feddamastins te Allingawier, Groot Beyum State, Nyestinstera, Sibaldastins, Sytzamastins en Watzemastins te Arum, Sirck Donyehuis te Bakkeveen, Oldehuys te Beers, Bonga State te Berlikum, Syrdsmastins en Wytsma State te Burdaard, Fockingastins en Stinswier te Blessum, Juwingahuis te Bolsward, stinswier te Bornwerd, Hoekensstins, Waltastins, Stinswier bij Walta en Stinswier bij Indijk te Bozum, Stinswier te Britswerd, Rouckema State te Broek, Herbranda State, Jeltinga State, Meynsma State en Mionsmastins te Buitenpost, Stinswier te Cornjum, Bongastins, Ewinghastins, Stinswier aan de Trekvaart en Stinswier Wiersma te Dantumawoude, Stinswier in't veld bij Deinum, Obbemahuis en Solckema State te Dijken en Wigarathorp te Gerkesklooster.
Met dank aan de heer P.N. Noomen.

30 april 2015

De Walta State te Herbaijum heb ik verwijderd. Deze State is een andere benaming voor Sickema State.
Voor de volgende stinsen/states zijn foto's toegevoegd:
Harkema State (7), Roordama State (1), Sixma State (2), Syttinga State (4), Sytzama State (4) en Groot Wytsma State (2), alle zes te Tzummarum en een kaartje van Stinsen/States rond Tzummarum (1), Adelen State (2), Donia State (1), Douma State (5), Eelsma State (3), Hottinga State (1), Jonger Tjaerda State (1), Latsma State (5), Ottema State (1), Walburga State (4), Hoge wier op Goslingeland (1), alle tien te Sexbierum en kaartje van de stinsen/states rond Sexbierum (2).
Met dank aan J. Leemburg en P.N. Noomen.

28 april 2015

Voor de volgende stinsen/states zijn foto's toegevoegd:
Fetza State (3), Groot Westa State (1), Heslinga State (1), Hottinga State (2), Jongema State (2), Swart Slot (2), Mernstera State (2), alle zeven te Pietersbierum en kaartje van Stinsen/States rond Pietersbierum (1), Elgera State (2), Hildarda State (4), Hottinga State (3), Nieuw Herema State (5), Sybranda State (2), alle vijf te Tzum en kaartje van Stinsen/States rond Tzum (1).
Met dank aan de heer J. Leemburg.

25 april 2015

Voor de volgende stinsen/states zijn foto's toegevoegd: Biniastins te Almenum (1), Elgersma State te Boer (1), Herema State te Dongjum (1), Goslinga State te Dongjum (4), Rodmersmastins te Dongjum (1), Runia State te Midlum (5), Middelstein en Sibadastins te Midlum (1), Camstra State te Firdgum (11), Jelgersma State te Firdgum (3), Gratinga State te Almenum (1), Groot Deersum State te Almenum (1), Gerbranda State te Almenum (1), Oude Dal en Stins te Klooster-Lidlum (1), Ludinga State te Ludingakerk (3), Sickema State te Herbaijum (1), Haerda State te Oosterbierum (3), Nijenhuis te Wijnaldum (2), Oldehuis te Wijnaldum (2), Ropta State te Wijnaldum (6), Swingma State te Wijnaldum (2), Tjitsma State te Wijnaldum (1), Kaartjes van de States rond Wijnaldum (3).
Met dank aan de heer J. Leemburg.

17 april 2015

De voldende stinsen/states zijn toegevoegd: Sybranda State, Toe Jet State, Tyaerds State, Ubela State en Ztalinga State, alle vijf te Tzum en Het Nyenhuis, Oldehuis, Swingma State en Tjitsma State, alle vier te Wijnaldum, Haerda State en Hibbema State, beide te Oosterbierum, Epinga State, Fetza State, Groot Westa State, Heslinga State, Jongema State en Mernstera State, alle zeven te Pietersbierum, Middelstein te Midlum, een Stins te Klooster-Lidlum en Adelen State, Donia State, Douma State, Eelsma State, Gerlewastins, Goslinga State, Hottinga State, Latsma State, Ottema State en Jonger Tjaerda State, alle tien te Sexbierum en Harkema State, Roordama State, Sixma State, Syttinga State, Sytzama State en Groot Wytsma State, alle zes te Tzummarum
Van de volgende States is de tekst aangepast: Camstra State te Marwird, Camstra State te Wirdum, Hottinga State en Liuwema State ('t Swart Slot), beide te Pietersbierum en Ropta State te Wijnaldum.
Alles met dank aan de heren J. Leemburg en P.N. Noomen.

10 april 2015

De voldende stinsen/states zijn toegevoegd: Gratinga State en Wiersma State, beide te Hitsum, Eslum State, Goslinga State en Ludingastins, alle drie te Ludingakerk, Feddinga State, Runia State, Sibadastins en Tyaertzastins, alle 4 te Midlum, Klein Eelsma te Sexbierum en Ald Stins, Beyta State, Elgera State, Nieuw Herema, Oud Herema, Hildarda State, Hottinga State, Naminga State, Nyedoor State, Stins te Berrum, Stins te Miedum, Stins Oppa Dyck en Stins op Tolzuma buren, alle dertien te Tzum.
Van de volgende State is de tekst aangepast: Walburga State te Sexbierum.
Alles met dank aan de heren J. Leemburg en P.N. Noomen.

3 april 2015

De voldende stinsen/states zijn toegevoegd: Biniastins, Deckingastins te Kopens, Garbranda State, Gratinga State, alle vier onder Almenum, Elgersma State te Boer, Jelgersma State te Firdgum, Rodmersmastins en Kitzelamastins te Dongjum, Herema State en Jelmersmastins, beide te Dongjum en Offingahuizen te Achlum.
De tekst van de volgende states zijn aangepast: Camstra State te Firdgum, Goslinga State te Dongjum en Sickema State te Herbaijum.
Met dank aan de heren J. Leemburg en P.N. Noomen.

27 maart 2015

De informatie van de volgende state is aangepast: Groot Deersum.
Met dank aan de heren J. Leemburg en P. Noomen.

13 maart 2012

48 states en stinzen toegevoegd, die gestaan hebben binnen de gemeente Boarnsterhim: Groot Haringa en Idsinga State te Eagum , Andringa State, Blinxtra State, Jelckema State, Kempama State, Ludringa State, Roorda State en Rypkama State te Akkrum, Djurremastins te Friens, Asinga State, Gotama State, Graldastins, Roorda/Mingia State en Uthsma State te Grou, Douwema State, Idsinga State, Minnemastins en stinsen te Abbingawier te Jirnsum, Douwema State en Gauma State te Aldeboarn, Heslinga State, Hettema State, Idzarda State, Poppingastins en Sytthiema State te Poppenwier, Benthastins, Fetzastins, Heringa State, Piersmastins, stins bij Flansum, stins bij Inhimren en Tierxsmastins te Raerd, Aytta State, Helvardera State, Jelgersma State, Tjepma State en Twixel State te Reduzum, Aessinga-huis te Sibrandabuorren, Birdama State, Bongwierstera State, De Borg, Groot Wigara State, Haxta State en Itsma State te Tersoal, Hemrikseind, Palma State en Peyngha State te Wergea.
Tevens de informatie van de 6 al aanwezige states binnen Boarnsterhim aangepast: Beslinga State te Friens, Friesma State te Idaerd, Andringa State te Aldeboarn, Albada State te Poppenwier, Jongema State te Raerd en Roorda State te Wergea.
Alles met dank aan de heren J. Leemburg en P.N. Noomen.

5 december 2011

De informatie aangepast van de Schierstins. Met dank aan de heer G. Boon.

9 november 2010

Nieuw toegevoegd is Joertsa stins te Ysbrechtum.
De informatie van de volgende huizen werd aangepast: Lindenoord, Eysinga State te St. Nicolaasga, Herema State en Hoitemastins in Joure, Osinga State in Langweer, Spannenburg te Tjerkgaast, Talmahuis te Veenwouden en Tammema State te Jellum.
Met dank aan mevr. H. Bouta en aan de heren J.A. Zweinstra, B. Bosma, Jacob Bijlstra en T. de Zwart.

5 november 2010

161 afbeeldingen en foto's toegevoegd: Holdinga State (1), Mockema State (1) en Stinstra State (7) te Aalsum, Bolta State (1), Heemstra State (3), Holdinga State (3) en Riptema State (1) te Anjum, Hania State (1), Minnoltsma State (1) en Ripperda State (1) te Bornwird, Mennerda State (1) en Montzema State (1) te Brantgum (1), Aebinga State (4), Aebmastins (2), Humalda State (1), Jainga State (1), Mockemastins (1), Obbema State (3), OldHoldinga State (2), Ripema State (1) en Tiaerda State (1) te Ee, Dodinga State (1) en stinswier op Wierda (1) te Engwierum, stinstra State (1) te Foudgum (1), Germerhuis (2), Hellinga State (1) en Tjallnga State (1) te Hantum, Elinga State (1), Peyma State (1), Popta State (4), Rintjemastins (2) en Ulfarda State (1) te Hantumhuizen, Mennema State 1) te Hiaure (1), Bonga State (4), Hania State (2), Hemminga State (1), Jaersma State (2), Sinaeda State (1), stins in het Gebuurte I (1), Tjessens (2) en Tzigerastins (1) te Holwerd, Eernsma State (1) en Winia State (1) te Jouswier, Dyxtera State (1) en Gerroldsmastins (1) te Lioessens, Kadastrale Kaart uit 1832 met de verschillende States rond Metslawier (1), Jaersma State (2), NieuwJaersma State (1), Oldhuistra State (1), Ropta State (6) en Wybalda State (2) te Metslawier, Buttema State (1), Heemstra State (1), Nittema State (1), Oldhuistra State (1) en Ypsmastins (1) te Morra, Wynia State (1) te Nes, Donia State (6) en Sjoorda State (1) te Oosternijkerk, Mellema State (2), Rintjema State (1) en Tadema State (1) te Oostrum, Aylva State (1), Herwey State (1), Reinsma State (1), Sibetsma State (1) en kaartje uit 1716 van alle States (1) rond Ternaard, Sjuxma State (6) te Waaxens, Tammama State (1) te Wetsens en Poutsma State (1) te Wierum. Allemaal gemeente Dongeradeel.
Monsma State (2) en Unema State (2) te Blija, Herjuwsma State (1), Roulastins (1) en Scheltemastins (2) te Ferwerd, Roorda State (3) te Genum (3), Feitsma State (1), Jaijema State (2), Jongestal State (3), Offingaburg (1), Sloterdijkhuis (1), kaartje van Stinzen rond Hallum (en Hijum en Marrum) (1) en kaartje van States ten Westen van Hallum (1), Harsta State (2) te Hogebeintum (2), Ponga State (2) te Marrum en Jeppema State (2) te Westernijkerk. Allemaal in de gemeente Ferwerderadiel.
Jeppema State (1), Oostenburg (7), Oostenstein (4), Rosema State (1), Syordema State (1), Tadema State (1), Tademastins (1), Kaart van States rond Kollum (1) en Vaartzicht (1) te Oudwoude (1). Allemaal in de gemeente Kollumerland.
Tevens nog het Sloterdijkhuis te Hallum toegevoegd. Alles met dank aan Jan Leemburg.

25 oktober 2010

Nieuw toegevoegd zijn: Tadema State te Oostrum, Peyma State, Reinsma State en Sibetsma State te Ternaard, Tammama State te Wetsens, Poutsma State en Ytsma State te Wierum.
Van de volgende huizen is de tekst aangepast: Sjuxsma State te Waaxens en Jaerla State te Wetsens.Alles met dank aan Jan Leemburg.

23 oktober 2010

Nieuw toegevoegd zijn: Bauwerda Steenhuys, Bolta State, Bonga State, Heminga State, Jaersma State, Sinaeda State, Stins Gebuirte I, Stins Gebuirte II, Tjessens en Tzigera Stins te Holwerd, Eernsma State en Winia State te Jouswier, Dyxtera State en Gerroldsma Stins te Lioessens, Bosman Huis, De Burch, Fridshuistera State, Jaersma State, Nieuw Jaersma State, Oldhuistra State en Wybalda State te Metslawier, Buttema State, Heemstra State, Nittema State, Oldhuistra State en Ypsma Stins te Morra, Herbranda State, Popma State en Wynia State te Nes, Donia State, Sjoorda Stins, Stins Bollingwier en Wopckema State te Oosternijkerk, Rintjema State te Oostrum en Helbada State te Ternaard.
Van de volgende huizen is de tekst aangepast: Brandstede en Hania State te Holwerd, Ropta State te Metslawier, Mellema State te Oostrum en Aylva State en Herwey State te Ternaard. Alles met dank aan Jan Leemburg.

15 oktober 2010

Nieuw toegevoegd zijn: Holdinga State, Mockema State en Stinstra State te Aalsum, Bolta State, Doma State, Heemstra State, Jouwsma State en Riptema State te Anjum, Bornhuystera State, Hania State, Minnoltsma State en Ripperda State te Bornwird, Mennerda State, Montzema State en Rennerda State te Brantgum, Aebinga State, Aebma State, Humalda State, Jainga State, Lioenya State, Mockemastins, Obbema State, OldHoldinga State, Ripema State, Stinswier op de Vellingen, Tiaerda State, Wattema State en Wier op Wierfenne te Ee, Dodinga State en Stinswier te Engwierum, Mellema State en Stinstra State te Foudgum, Germerhuis, Hellinga State en Tjallinga State te Hantum, Banga State, Elinga State, Peyma State, Rintjemastins, Tjallema State en Ulfarda State te Hantumhuizen, Hibbema State, Mennema State en Roorda State te Hiaure.
Van de volgende huizen is de tekst aangepast: Holdinga State te Anjum, Poptastins en Swynsma State te Hantumhuizen. Alles met dank aan de heer J. Leemburg.

20 augustus 2010

De naam van Douma State te Hallum gewijzigd in Gerbada State.
21 Foto's en afbeeldingen toegevoegd: Abbema State te Kollum (1), Aebinga State te Blija (2), Allema State te Oudwoude (3), Aylva State te Genum (1), Bernarda State te Lichtaard (1), Botnia State te Marrum (1), Cammingha en Heslinga State te Ferwerd (1), Clant State te Augsbuurt (1), Feitsma State te Hallum (3), Feytsma State te Kollum (1), Foyinga State te Kollum (2), Gerbada State (1) en Goslinga State (3) te Hallum. Alles met dank aan de heer J. Leemburg.

10 augustus 2010

Nieuw toegevoegd zijn: Bernardahuis, Dambitz State, Botnia State, Rembrechta Stins, Sybada State en Westerhuis te Marrum, De Spycker te Reitsum, Donia State, Hikkaard State en Jornsma State te Wanswerd, Jeppema State, Groot- en Klein-Reinalda State, Saskera State en Tjallinga State te Westernijkerk.
Aangepast zijn: Ponga State te Marrum en Stania State te Reitsum.
Met dank aan de heer J. Leemburg.

6 augustus 2010

Nieuw toegevoegd zijn: Aebinga State en Thiarchia en Cammingha Stinsen te Blija, Aebinga State, Lunia Stins, Markla Stins, Oldersma State, Schierstins, Tziarda Stins en Unia State te Hallum, Foswerder Munnikhuis, Helbada Stins, Roula Stins en Scheltema Stins te Ferwerd, Douwema State, Groot-Aynga State en Klein-Aynga State te Jislum.
Tekstueel aangepast zijn de volgende states en Stinzen: Aylva State te Genum, Cammingha State en Herjuwsma State te Ferwerd, Donia State, Douma State, Feitsma State, Goslinga State, Jaijema State, Jongestal State, Offingaburg (eerdere naam Offinga State) Sythiema State en Walta State te Hallum, Harsta State te Hogebeintum, Monsma State en Unema State te Blija en Roorda State te Genum.
Alles met dank aan de heer J. Leemburg.

31 december 2009

Nieuw toegevoegd zijn: Abbema State, Groot- en Klein-Bama State, Bennema State, Bootsma State, Broersma State, Feytsma State, Foyinga State, Huis Schonenburg, Jellema Steenhuys, Jeppema State, Juma State, Menckemahuis, Nieuw en Oud Meckema State, Oostenburg, Oostenstein, Phaesma State, Riddersma State, Riniahuis, Rodenburgh, Rosema State, Schonenburg, Slot Ter Luine, Sybema State, Syordema State, Tadema State, Tadema Stins en Tochma State; alle te Kollum. Rinsma Stins te Kollumerzwaag, Clant State, Riddersma State en Ter Harst te Augsbuurt. Doenga State, Eysinga State en Eysma State te Burum. Buma Stins, Eysma Stins, Gauckma Stins, Sappema Huys, Vaartzicht en Wytsma State te Oudwoude.
Aangepast is: AllemaState te Oudwoude en de naam van Meckema State te Kollum gewijzigd in Nieuw Meckema State.

25 augustus 2009

Nieuw toegevoegd zijn: Slijkenborch, Reynarda Stins te Oppenhuizen.
De volgende informatie is aangepast: Beslinga State te Friens, Cammingha State te Ferwerd, Camstra State te Firdgum, Rodenburg te Sneek en de Schierstins. Met dank aan de heren A. van Herpen, K. Pera, J. van der Boon, E. Toxopeus en J. Kooistra (Damwoude), D. van Leeuwen (Antwerpen).

20 augustus 2009

De volgende States toegevoegd: Donia State, Douma State, Feitsma State, Jaijema State, Offinga State en Sythiema State (alle rond Hallum). Met dank aan de heer J. Leemburg.
De inromatie van de volgende States aangepast: Goslinga State en Jongestal State te Hallum, Siminia State te Oudkerk en De Klinze. Met dank aan de heren J. Leemburg en Jhr. mr. E.L. van Sminia.
Tien afbeeldingen toegevoegd: States rond Hallum (2), Offinga State (1), Sythiema State (2), States rond Beetgum en Engelum (1), States rond Berlikum en Wier (1), States rond Dronrijp (1), States rond Marsum, Deinum, Boxum en Blessum (1) en States rond Menaldum (1). Met dank aan de heer J. Leemburg

17 juni 2008

Stedehouders te Schingen verwijderd: is hetzelfde huis als Stedehouders te Dronrijp.
Zes afbeeldingen toegevoegd van de volgende States: Hemmema State te Beetgum (1), Eysinga State te Berlikum (1), Poptaslot (1), Grovestins te Engelum (1), Amelandshuis, Eysinga State te Rinsumageest en Groot Terhorne (1), Dekema State te Jelsum en te Weidum (1). Met dank aan J. Leemburg.

13 juni 2008

25 afbeeldingen/foto's toegevoegd van de volgende States: Harinxma State te Jelsum (1), Hemmema State te Beetgum (1), Hemmema State te Berlikum (2), Herema State te Berlikum (1), Hinnema State te Jelsum (1), Hobbema State te Dronrijp (3), Hommema State te Dronrijp (2), Lauta State te Wier (3), Lettinga State te Britsum (1), Orxma State te Menaldum (5), Osinga State te Dronrijp (2), Scheltema State te Boksum (1), Sierxma State te Deinum (1) en Sixma State te Huizum (1). Met dank aan de heer J. Leemburg.

9 juni 2008

27 Afbeeldingen/foto's toegevoegd: Auckama State te Teerns (1), Barrahuis te Wirdum (1), Camstra State I te Wirdum (1), De Orebyt te Dronrijp (2), Dekema State te Jelsum (1), Dotinga State te Dronrijp (3), Dotinga State te Marsum (1), Eeburg te Lekkum (1), Fetza State te Dronrijp (5), Fleringa State te Menaldum (2), Foppinga State te Dronrijp (2), Glins te Dronrijp (1), Gralda State te Menaldum (3), Groot Terhorne (3). Met dank aan de heer J. Leemburg.

5 juni 2008

Nieuw toegevoegd: Walburga State te Sexbierum en Walta State te Hallum. Met dank aan de heren A.J. Walda en J. Houtsma.
De tekst Van Dotinga State te Marsum en Cammingha State te Ferwerd. Met dank aan de heren A. van Herpen en J. Leemburg.
Enkele foto's/afbeeldingen toegevoegd: CamminghaState te Ferwerd (4) en Walburga State te Sexbierum. Met dank aan de heren A. van Herpen en J. Leemburg.

3 juni 2008

Nieuw zijn toegevoegd: Bennema State te Hurdegaryp, Donia State en Ockinga State te Burgwerd. Met dank aan de heren G. Leistra en Baarda.
De tekst van de volgende huizen is aangepast: Camminghaslot te Ballum, Groot Terhorne te Beetgum en Jaglust te Kuikhorne. Met dank aan de heren J. Kooistra, R. van Schepen en S. Siebenga.
De volgende afbeeldingen zijn toegevoegd: Bennema State te Hurdegaryp (2), Camminghaslot te Ballum (1), Groot Terhorne (2), Heerma State te Rijperkerk (1), Jaglust te Kuikhorne (3), Poptaslot te Marsum (2). Met dank aan de heren G. Leistra, J. Kooistra, S. Siebenga en R. van Schepen.

7 mei 2008

Nieuw zijn toegevoegd: Hemmema State te Beetgum, Herema State te Berlikum, Hiddema State te Hempens, Hobbema State en Hommema State te Dronrijp, Mellinga State te Stiens, Osinga State te Dronrijp, Rinia State te Stiens, Scheltema State te Boxum, Sierxma State te Deinum, Sixma State te Huizum, State Stedehouders te Dronrijp, Tjessinga State te Britsum, Ublema State te Teerns, Unia State te Wirdum en Unia State te Stiens.
Aangepast is de tekst van Hemmema State te Berlikum, Hinnema State te Jelsum, Holdinga State te Finkum, Juckema State te Stiens, Juwsma State te Wirdum, Lauta State te Wier, Martena State te Cornjum, Oedsma State te Boksum, Orxma State te Menaldum, Oud Oenema State te Wirdum, Ringia State te Blessum, Sytjama State te Huizum en Wiarda State te Goutum.
Verwijderd is de Bootsma State te Huizum. Dit is de Feijtsma State. Alles met dank aan de heer J. Leemburg.

29 april 2008

Nieuwe zijn toegevoegd: Eminga State te Goutum, Eminga Stins te Finkum, Eysinga State te Berlikum, Feijtsma State te Huizum, Fetza State te Dronrijp, Fleringa State te Menaldum, Foppinga State te Dronrijp, Geringa State te Britsum, Glins te Dronrijp, Gralda State te Dronrijp, Hammersma State te Berlikum en Harinxma State te Jelsum.
Aangepast is de tekst van: Eeburg te Lekkum, Groot-Oenema State te Wirdum, Grovestins te Engelum en Haersma State te Jelsum. Alles met dank aan de heer J. Leemburg.

25 april 2008

Nieuw zijn toegevoegd: Adelen State en Amkamastins te Berlikum, Andringa State te Marsum, Auckama State te Teerns, Barrahuis te Wirdum, De Orebyt te Dronrijp, Burmania State te Goutum, Buygers te Lekkum, Dotinga State te Dronrijp, Dotinga State te Marsum en Dyxtra State te Huizum.
Aangepast is de tekst van: Aebingastins te Hijum, Aysma State te Beetgum, Aytta State te Swichum, Burmania State te Stiens, Camstra State I en II te Wirdum, Dekema State te Jelsum en Dekema State te Huizum. Alles met dank aan de heer J. Leemburg.

14 maart 2008

De informatie aangepast van Bourboom State te Birdaard, Douma Stins te Langweer, Het Martenahuis te Sneek, De Schierstins te Veenwouden en Het Waltahuis te Sneek. Met dank aan de heren J. Leemburg en J. Kooistra.

11 maart 2008

De informatie aangepast van Beslinga State te Friens, Bourboom State te Birdaard, Camstra State I te Wirdum, Friesma State te Idaard, Gruitersmastins te Sneek, Lycklamabosch te Nijemirdum, Martenahuis te Franeker, Oranjewoud, Osinga State te Schettens en het Van Harenshuis te St. Annaparochie. Met dank aan mevr. M. Brouwer en de heren J. van Harten, J. Leemburg, P.H. Brouwer en J. Kooistra.
Nieuw toegevoegd is de Oostenburg te St. Annaparochie. Met dank aan de heer P. Brouwer
Vier afbeeldingen toegevoegd: Bourboom State te Birdaard (2), Holdinga State te Finkum (1) en Huize Oostenburg te St. Annaparochie (1). Met dank aan de heren J. Kooistra en P. Brouwer.

6 april 2007

De tekst van de volgende huizen aangepast: Unia State te Oenkerk (met dank aan de heer N. Hagoort), Veenwijk te Oudeschoot (met dank aan de heer J. Oosterhof), Groot-Hermana te Minnertsga (met dank aan de heer P. Cramwinckel uit Frankrijk).
1 Afbeelding van de maquette van Oranjewoud teogevoegd, met dank aan mevrouw N. Lootsma en 1 afbeelding van Canter State te Driesum, met dank aan de heer J. Kooistra.

4 april 2007

Aangepast is de tekst van Camminghahuis II, Grietmanshuis en Mariënburg, alle drie te Leeuwarden, HottingaState te Pietersbierum en Klein-Hermana te Minnertsga.
Nieuw toegevoegd zijn: Andringahuis I, Aylvahuis, Doedtmoershuis, Haniastins, Heentiamahuis, Heer Ivohuis, Jelgershuis State, Juwsmastins, Martenahuis II, Montzimahuis, Taniaburg en Van Sminiahuis, alle te Leeuwarden.
34 foto's en afbeeldingen toegevoegd: Amelandshuis (2), Andringahuis I (4), Auckamahuis (1), Aylvahuis (3), Grietmanshuis (1), Haniastins (1), Heentiamahuis (1), Heer Ivohuis (6), Juwsmastins (2), Mariënburg (5), Martenahuis (2), Minnemahuis (1), Montzimahuis (3), Princessehof (1), Van Sminiahuis (1) en Waltahuis (1). Alles met dank aan J. Leemburg.

4 januari 2007

Nieuw toegevoegd: Aylva State te Ternaard, Cammingha State te Arum en Poptastins te Hantumhuizen.
Twee afbeeldingen toegevoegd: Cammingha State te Arum (1) en Poptastins te Hantumhuizen (1). Tot slot de informatie van het Mockema Blauhuis te Dokkum iets aangepast. Alles met dank aan de heren J. Leemburg en P. de Haan.

12 december 2006

De informatie uitgebreid van de volgende stinsen/states: Andringahuis II, Camminghahuis I en II, Camstrahuis, Dekemahuis I, Espelbachshuis, Huygenshuis, Juckemahuis en de Keimpema Stins, alle te Leeuwarden.
Nieuwe toegevoegd zijn: Aebingahuis, het Grietmanshuis en de Saeckmastins, ook alle te Leeuwarden.
34 Foto's toegevoegd: Aebingahuis (4), Andringahuis II (1), Camminghahuis I (1), Camminghahuis II (1), Camstrahuis (1), Dekemahuis I (1), Espelbachshuis (1), Grietmanshuis (8), Huygenshuis (2), Jongema State te Rauwerd (1), Juckemahuis (1), Keimpema Stins (2), Monsma State te Bolsward (4), Osinga State te Langweer (1), Saeckmastins (2) en de Wibranda State (3).
Alles met dank aan J. Leemburg.

29 november 2006

De informatie uitgebreid van het Camstrahuis en het Camminghahuis II, beide te Leeuwarden. Bovendien 7 afbeeldingen toegevoegd: Camminghahuis I (2), Camminghahuis II (1), Camstrahuis (3) en Espelbachshuis (1). Alles met dank aan J. Leemburg.

27 november 2006

Nieuw toegevoegd: Jagtlust te Kuikhorne en Hinnema State te Jelsum en de volgende adellijke huizen in Leeuwarden: Andringahuis II, Auckamashuis, Camstrahuis, Dekamahuis I, Espelbachshuis, Juckemahuis en Minnemahuis. De informatie uitgebreid van het Talmahuis te Veenwouden en Eysingahuis, Holdingahuis en Huygenshuis, alle 3 te Leeuwarden. Met dank aan J. Leemburg, J. Kooistra en R. Ytsma.
Twintig afbeeldingen toegevoegd: Hearsma State te Oostermeer (1), Hinnema State te Jelsum (1), Jagtlust te Kuikhorne (1), Talmahuis te Veenwouden (3), Andringahuis II (1), Auckamashuis (3), Dekamahuis I (2), Espelbachshuis (1), Holdingahuis (4), Juckemahuis (1) en Minnemahuis (2), alle te Leeuwarden.

21 november 2006

't Swart Slot te Pietersbierum toegevoegd.
De informatie uitgebreid van de volgende States: Aytta State te Swichum, Fogelsangh State, LycklamaBosch, Martenahuis te Franeker, Siccama State te Augustinusga en Unia State te Oenkerk. Bovendien een betere afbeelding 3 van Eysinga State te Rinsumageest; verder 10 nieuw afbeeldingen/foto's: Aytta State (7), Unia State te Oenkerk (2) en LycklamaBosch (1).
Met dank aan Sake Wagenaar, de heer N. Hagoort, Mevr. M. Brouwer, medewerker Fogelsangh State, de heer J. Kooistra, de heer J. Dijkstra en de heer R. Holkema.

12 mei 2006

Vier huizen toegevoegd die binnen Leeuwarden stonden: Huygenshuys, Martenahuis I, Siercksmahuis en Waltahuis. Tevens 11 afbeeldingen toegevoegd: Huygenshuys (3), Martenahuis I (1), Siercksmahuis (4) en Waltahuis (3). Alles met dank aan J. Leemburg.

3 mei 2006

De volgende States toegevoegd: Aesgama State, Botnia State, Donia State en Oenema State (alle vier te Damwoude) en de Bourboom State te Birdaard. Tevens 5 afbeeldingen toegevoegd: Aesgama State (2), Friesma State (1), Herjuwsma State (1) en kaartje van Rinsumageest uit 1820. Alles met dank aan de heer J. Kooistra.
6 Afbeeldingen/Foto's toegevoegd van Liauckema State (1), Martenahuis (1), Martena State (1), Schierstins (2) en Wiarda State (1). Met dank aan de heer G. van Diest.

13 april 2006

De State Saeckma State te Akkerwoude toegevoegd en de informatie van Tienkamp uitgebreid.
3 Afbeeldingen toegevoegd: Oenema States te Wirdum (1), Saeckma State (1) en Vijversburg (1). Met dank aan Jaap Dijkstra, Jan Kooistra en Jan van der Zwaag.

23 maart 2006

Enkele nieuwe Stinsen/States toegevoegd: Hollingastins te Workum, Lycama State te Makkum, Siccama State te Makkum en het Sloterdijckhuis te Statum.
Van enkele huizen de informatie verbeterd: Eysinga State te Rinsumageest, Haytsma State te Makkum, Juwsmastins te Rinsumageest, Melkema State te Rinsumageest, Sterkenburg te Sybrandahuis en Tjaarda State te Rinsumageest.
En tenslotte foto's toegevoegd: Eysinga State te Rinsumageest (1), Melkema State te Rinsumageest (2), Popta Slot te Marsum (3), Schatzenburg te Dronrijp (3) en Vijversburg (5). Met dank aan Albert Speelman, Henk Talma en Sjoerd Halma.

14 december 2005

De informatie uitgebreid van het Camminghahuis II te Leeuwarden en het huis Tienkamp bij Tytsjerk. Met dank aan resp. Jan Leemburg en Jan van der Zwaag.
Vier foto's toegevoegd van het Camminghahuis I (2), Camminghahuis II (1) en het Julius van Gheelhuis (1). Alle te Leeuwarden, met dank aan Jan Leemburg.

22 november 2005

Zes foto's toegevoegd: Burmaniahuis te Leeuwarden (2), Groot Hermana State (1), Het Roodhuis (1), Sixma van Andla State (1) en Sjucksma State te Waaxens (1). Met dank aan J. Leemburg en Albert Speelman.

18 november 2005

Toegevoegd is Sterkenburg te Sybrandahuis.
Aangepast zijn: Eysinga State te Rinsumageest, Jongestal State te Hallum, Sytjama State te Huizum, Tjaarda State te Rinsumageest en Melkema State te Rinsumageest
Veranderd is Juwsma State in Juwsma Stins te Rinsumageest.
Eén foto toegevoegd van Jongestal State te Hallum.

15 november 2005

Toegevoegd zijn Woelwijk en Tienkamp, beide te Tytsjerk. Verder de informatie aangepast van Hanenburg, Heemstra State te Oenkerk, Toutenburg en Vijversburg. Met daank aan J. van der Zwaag.
De informatie van Sassinga State aangepast. Ik heb een onjuiste foto verwijderd. Met dank aan de familie M. Heeg.

10 november 2005

De volgende Stinsen/States toegevoegd: Aylva State te Genum, Holdinga State te Finkum, Jelinga State te Britsum, Monsma State te Blija, Roorda State te Genum, Stania State te Reitsum, Sytjama State te Huizum en Unema State te Blija.
De informatie van de volgende huizen verbeterd: Camminghahuis I te Leeuwarden (Camminghastins te Leeuwarden is komen te vervallen, was namelijk hetzelfde huis), Cammingha State te Oudkerk, Camstra State I te Weidum, Haersma State te Jelsum, Herjuwsma State te Ferwerd en de Keimpemastins te Leeuwarden. Eijsinga State in Rinsumageest moet geschreven worden las Eysinga State.
Acht afbeeldingen toegevoegd: Burmaniahuis te Leeuwarden (1), Camminghahuis I te Leeuwarden (2), Eysinga State te Rinsumageest (1), Keimpemastins te Leeuwarden (3) en Monsma State te Blija (1). Alles met dank aan J. Leemburg.

4 november 2005

Vijf nieuwe States toegevoegd: Bootsma State te Huizum, Canter State te Driesum, Dekema State te Huizum, Eminga State te Hijum en de Haersma State te Oostermeer.
10 foto's en afbeeldingen toegevoegd: Camstra State te Firdgum (1), Eijsinga State te Rinsumageest (1), Harsta State (2), Heemstra State te Oenkerk (3), Julius van Gheelhuis (2) en de Papingastins te Leeuwarden (1). Alles met dank aan J. Leemburg.

31 oktober 2005

De informatie aangepast van de volgende States: Andringahuis te Oenkerk, Buitenrust te Giekerk, Cammingha State (was Heemstra State) te Oudkerk, De Klinze, Eysinga State te Oenkerk, Groot Haersma State te Oudega, Heerma State te Rijperkerk, Sjoerda State te Giekerk, Sminia State te Oudkerk, Toutenburg te Rijperkerk en Ulenburch te Rijperkerk. Nieuw toegevoegd: Siccama State te Augustinusga. Alles met dank aan J. Leemburg.
29 foto's en afbeeldingen toegevoegd: Aylva State te Witmarsum (1), Buitenrust te Giekerk (3), Cammingha State te Oudkerk (2), De Klinze (2), Eysinga State te Oenkerk (1), Heerma State te Rijperkerk (1), Jongema State te Rauwerd (1), Liauckama State te Sexbierum (3), Poelzicht (2), Rinia State (2), Siccama State te Augustinusga (1), Sminia State te Oudkerk (2), 4 kaartjes van States rond Giekerk, Oenkerk, Oudkerk en Rijperkerk, Toutenburg (2) en Unia State te Oenkerk (2). Ook alles met dank aan J. Leemburg.

13 oktober 2005

Nieuw toegevoegd zijn: Andringahuis (Oenkerk), Buitenrust (Giekerk), Hanenburg (Rijperkerk), Heerma State (Rijperkerk), Jaerla State (Wetsens), Siccama State (Roodkerk), Sjoerda State (Giekerk), Sminia State (Oudkerk), Stedehouders (Dronrijp) en Ulenburch (Rijperkerk).
Tien foto's en afbeeldingen toegevoegd van Boelens State te Buitenpost (2), Camminghahuis te Franeker (1), Heemstra State te Oenkerk (1), Poelzicht (1), Sminia State te Oudkerk (1), Stedehouders te Dronrijp (3) en het Van Harenshuis te St. Annaparochie (1).
De informatie uitgebreid van De Klinze, Eysinga State te Oenkerk, Heemstra State te Oudkerk, Osinga State te Schettens en Unia State te Oenkerk. Alles met dank aan Jan Leemburg en Piet Voordes (afbeelding van Harenshuis).

12 augustus 2005

De Oedsma State te Bokkum toegevoegd. De informatie van de volgende States iets uitgebreid: Bornia State, Dekema State te Weidum, Domna State, Hania State, Mammema State, Pappingastins te Weidum en Walta State te Weidum. Met dank aan J. Leemburg.
Eén foto toegevoegd van Haytsma State te Makkum. Met dank aan Sjoerd Halma.

3 augustuis 2005

Drie Stinsen/States toegevoegd: Grovestins te Burgum, Hoogstins te Garijp en Walta State te Herbaijum.
Zestien foto's toegevoegd van de volgende huizen: Groot-Aysma State (1), Beslinga State (1), Buma State (2), Fernia State (1), Goslinga State (1), Grovestins te Burgum (1), Holdingahuis (4), Hoogstins te Garijp (1), Jornsma State (1), Juckema State (1), Julius van Gheelhuis (1) en Walta State te Herbaijum
Met dank aan J. Leemburg.

1 augustus 2005

De volgende Stinsen/States toegevoegd: Albadastins te Poppenwier, Doumastins of Douma State te Langweer, Eeckemastins en een onbekende stins te Baaium en Haytsma State te Makkum.
21 foto's toegevoegd van de volgende huizen: Aebinga State te Huizum (1), Albadastins te Poppenwier (1), Cammingha State te Ferwerd (1), Doumastins en State te Langweer (2), Goslinga State te Hallum (1), Groot-Haersma State te Oudega (3), Harsta State te Hogebeintum (1), Heemstra State te Oenkerk (1), Herema State te Joure (1), Herjuwsma State te Ferwerd (1), Jongestal State te Hallum (1), Groot-Oenema State te Wirdum, Stinsen te Dokkum (1), Thetinga State te Wieuwerd (2), Tjaarda State te Rinsumageest (1) en Wiarda State te Goutum (2).
Met dank aan André van der Meer, Henk Talma en Jaap Dijkstra.

28 juli 2005

De volgende 2 States toegevoegd: Klein-Oenema State en Oud-Oenema State te Wirdum. Met dank aan J. Leemburg. Bovendien een aantal afbeeldingen toegevoegd: 2 van bovengenoemde States, 1 van Sjaerdemaslot te Franeker, en 4 van Veenwijk te Oudeschoot.

27 juli 2005

116 afbeeldingen toegevoegd (afkomstig uit het boek Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland).
Een domme fout verbeterd: Popma Stins had ik per ongeluk Popta Stins van gemaakt. Met dank aan Piet Roos.

27 juni 2005

2 huizen toegevoegd: Het huidige Oranjewoud in Oranjewoud en Het Zomerhuis te Leeuwarden. De eerder beschrijving van Oranjewoud is nu te vinden onder Paleis Oranjewoud.

24 juni 2005

12 Stinsen/States toegevoegd: Grafelijk Slot te Oosterzee, Meerestein te Wyckel, Minnema State te Harich, Nijefenne State te St. Jacobiparochie, Poptastins te Oosterend, Rodenburg te Sneek, Roordaburg te Franeker, Sickengazate te Wolvega, Sjaerdemaslot te Franeker, Stins te Oosterzee, Van Harenshuis te St. Jacobiparochie en Veenwijk te Oudeschoot.
Bovendien is de indeling per gemeente nu verbeterd naar de huidige 31 gemeenten.

17 juni 2005

9 Stinsen/States toegevoegd: Hooghuis te Burgum, Hoitemastins te Joure, Holdingahuis te Leeuwarden, Huis Rijs te Rijs, Jongemahuis te Bolsward, Julius van Gheelhuis te Leeuwarden, Lycklamastins te Wolvega en Mariënburg te Leeuwarden. Van de volgende huizen de informatie aangepast: Camminghastins te Leeuwarden, Friesburg te Nijeholtpade, Rinsma State te Driesum, Roodhuis te Minnertsga, Rottingahuis te Dokkum en Sixma van Andla State te Minnertsga.

10 juni 2005

8 Stinsen en States toegevoegd: Eysingahuis te Leeuwarden, Fockens State te Beetsterzwaag, Groot-Botniahuis te Franeker, Gruitersmastins te Sneek, Harinxmastins te Sloten, Ilostins te IJlst, het Mockema Blauhuis te Dokkum, het Rottingahuis te Dokkum en het Waltahuis te Sneek.

3 juni 2005

10 nieuwe huizen toegevoegd: Albadahuis te Sneek, Andringa State te Oldeboorn, Ayttastins, Burmaniahuis, Camminghaburg, Camminghahuis 1 en 2 en Camminghastins alle te Leeuwarden, Camminghaslot te Ballum (Ameland) en het Eysingahuis te Beetsterzwaag.

25 mei 2005

17 nieuwe States erbij: Buma State te Beetgumermolen, Eijsinga State te Rinsumageest, Haersma State te Jelsum, Jornsma State te Britsum, Juckema State te Stiens, Juwsma State te Rinsumageest, Juwsma State te Wirdum, Lettinga State te Britsum, Meckema State te Kollum, Melkema State te Rinsumageest, Mellema State te Oostrum, Ponga State te Marrum, Ringia State te Blessum, Sminia State te Wommels, Talmahuis te Veenwouden, Tjaarda State te Rinsumageest en Walta State te Tjerkwerd. Met dank aan J. Leemburg.
Tot slot Aysma State en Klein Hermana te Minnertsga aangepast.

13 mei 2005

Weer 5 nieuwe States toegevoegd: Groot HermanaStins en Klein HermanaState te Minnertsga, Jongestal State te Hallum, Kingma State te Zweins en Lauta State te Wiers.

3 mei 2005

De informatie van 14 States toegevoegd: Friesma State te Idaard, Goslinga States te Dongjum en Hallum, Groot Haersma State te Oudega, Grovestins te Hurdegaryp, Hania State te Holwerd, Heemstra States te Oenkerk en Oudkerk, Herjuwsma State te Ferwerd, Herwey State te Ternaard, Holdinga State te Anjum en Hottinga States te Nijland, Pietersbierum en Wommels.

26 april 2005

De informatie van 7 States toegevoegd: Beslinga State te Friens, Boelens State te Buitenpost, Brandstede te Holwerd, Cammingha State te Ferwerd, Eysinga State te Oenkerk, Galama State en Grovestins te Koudum.

15 april 2005

42 foto's toegevoegd van de volgende huizen: Aylva State te Witmarsum, Bornia State, Burmania State, Camstra State te Firdgum, Camstra State I en II, Dekema State te Weidum, Epema State te Ysbrechtum, Friesburg, Groot Terhorne, Hania State te Weidum, Hemmema State te Berlikum, Hoxwier State te Mantgum, Idzerda Stins, Klein Hermana, Mammema State, Martenahuis te Franeker, Martena State te Cornjum, Papingastins te Weidum, Poptaslot, Sjucksma State, Walta State te Weidum en Wiarda State te Goutum. Met dank aan J. Leembrug.

12 april 2005

De volgende Stinsen/States toegevoegd: Aylva State te Witmarsum, Aysma State, 2 Camstra States te Goutum, Eeburg, Hoxwier State, IdzerdaStins en Wiarda State. De informatie uitgebreid betreffende Aebinga State te Huizum, AebingaStins te Hijum en Friesburg te Nijeholtpade. Met dank aan J. Leemburg.

18 maart 2005

De Sjucksma State had ik verkeerd gelocaliseerd: ligt niet in Littenseradiel, maar in Dongeradeel. Met dank aan de heer S.F. Overdijk.

23 februari 2005

4 stinsen/states toegevoegd: Aebinga State te Huizum, Aytta State te Swichum, Burmania State te Stiens en de Grovestins te Engelum. Bovendien op Grovestins na van deze huizen een afbeelding toegevoegd. Alles met dank aan J. Leemburg.

19 februari 2005

14 foto's en afbeeldingen toegevoegd van de volgende States: Camstra State (1), Groot Hermana (1), Haytsma State (1), Het Roodhuis (1), Klein Hermana (3), Mammema State (1), Sixma van Andla State (2), Tjessinga State te Hylaard (1), Unia State (1), Walta State (1) en Wibranda State (1).
De volgende States uit Weidum toegevoegd: Bornia State, Dekema State, Domna State, Hania State, Walta State en Wobbinga State. Tevens de informatie uitgebreid van de Papingastins te Weidum en de Wibranda State te Hichtum.
Alles met dank aan J. Leemburg.

4 februari 2005

De volgende Stinsen/States toegevoegd: Dekema State (te Baard), Fernia State, Fockema State, Fonsstins, Groot Hermana, Klein Hermana, Haytsma State, Hesens State, Hettinga State, Mammema State, Het Roodhuis, Sixma van Andla State, Thetinga State, Tjessinga State (te Minnertsga), Tjessinga State (te Hylaard), Walta State en Wibranda State.
Bovendien de informatie betreffende Unia State te Beers uitgebreidt. Alles met dank aan J. Leemburg.

26 januari 2005

De informatie uitgebreid van de volgende 2 states: Amelandshuis in Leeuwarden en de Hemmema State in Berlikum. Bovendien 5 foto's toegevoegd van het Amelandshuis. Alles met dank aan J. Leemburg.

19 januari 2005

De volgende states toegevoegd: Orxma State, Osinga State in Schettens en Ropta State in Metslawier. Ook nog 10 foto's toegevoegd van de volgende states: Groot Terhorne (4), Hemmema State (1), Orxma State (2), Osinga State (1), Ropta State (1) en Schatzenburg (1). Alles met dank aan J. Leemburg.

15 januari 2005

53 afbeeldingen toegevoegd van de volgende stinsen: Als Slot (1), Camminghahuis (1), Crack State (2), Dekema State (1), De Klinze (1), Epema State (2), Fogelsangh State (3), Harinxma State (1), Harsta State (1) Herema State (2), Jongema State (1), Klein Botnia (1), Liauckema State (1), Lindenoord (1), Martena State (3), Monsma State (1), Oenema State (1), Oranjewoud (3), Osinga State (1), Popta Slot (6), Princesshof (2), Schatzenburg (3), De Schierstins (4), Stadhouderlijk Hof (2), Stania State (1), Unia State (1) en Voormeer (6).

10 januari 2005

De informatie van Beuckenswijk uitgebreid. Aggema State nieuw toegevoegd en tevens 5 afbeeldingen toegevoegd: Aggema State (1), Beuckenswijk (1), Liaukema State (2) en Martenahuis (1). Met dank aan J. Leemburg.

23 december 2004

De informatie van de volgende huizen uitgebreid: Fogelsangh State in Veenklooster en het Martenahuis in Franeker. Nieuw toegevoegd zijn: Beuckenswijk in Sondel, Camstra State in Firdgum, Friesburg in Nijeholtpade, LycklamaBosch in Nijemirdum, Poelzicht in Giekerk en Unia State te Oenkerk. Alles met dank aan J. Leemburg.
De informatie van Allema State verbeterd.

17 december 2004

De informatie van de volgende huizen uitgebreid: Cammingha State, Epema State, Rinsma State en Vijversberg. Nieuw toegevoegd zijn de stinsen Groot Terhorne en Toutenburg. Alles met dank aan J. Leemburg.

10 december 2004

De informatie van de volgende huizen uitgebreid: Sikkema State (met dank aan Pieter Cramwinckel), Liauckame State, Rinia State en Stania State (met dank aan Jan leemburg).

8 augustus 2004

De informatie van bijna alle huizen uitgebreid. Tevens heb ik Swynsma State te Hantumhuizen toegevoegd. Met dank aan Sijtze F. Overdijk.

29 december 2003

Hier en daar de lettergrootte en -type aangepast.

20 december 2003

Van 55 staten en stinsen heb ik een summiere beschrijving gemaakt, aangevuld met 41 foto's.